Siirry sisältöön

Kiertotalouden edistymistä voidaan seurata erilaisilla työkaluilla. Tälle sivulle on koottu tietoa kiertotalouteen liittyvistä indikaattoreista yleisesti sekä keskeisistä kiertotaloutta rajoittavista tekijöistä ja keinoista edistää kiertotaloutta.

Kiertotalouden indikaattoreita

Työkalujen tehokkuutta voidaan mitata indikaattorien avulla, mutta kuinka valitaan järkevät indikaattorit? Yleisesti ajatellaan, että toiminta ohjautuu automaattisesti indikaattorien osoittamaan suuntaan ja erityisesti näin ajatellaan käyvän, jos indikaattorien täyttymisestä palkitaan. Indikaattorien valinta ei ole täysin triviaali toimenpide ja tätä valintatyötä pyritään helpottamaan Kiertotalous-Suomi -verkoston avulla.

Indikaattoreita on listattu esimerkiksi OECD:n julkaisuun, The OECD Inventory of Circular Economy indicators, 2020. [1]

Kiertotalouteen liittyvät indikaattorit kerättiin vuosien 2018 ja 2020 välisenä aikana ja jaettiin viiteen pääryhmään:

 • Ympäristöön liittyvät indikaattorit
 • Hallintoon liittyvät indikaattorit
 • Talouteen ja liiketoimintaan liittyvät indikaattorit
 • Infrastruktuuriin ja teknologiaan liittyvät indikaattorit
 • Yhteiskunnalliset indikaattorit

Yhteensä näitä indikaattoreita tunnistettiin 474 kappaletta 29:stä kiertotaloutta käsittelevästä tutkimuksesta. Avainindikaattoreiden valinnassa tarvitaan huolellisuutta, sillä liian suuri indikaattoriähky johtaa yleensä heikompaan lopputulokseen verrattuna kouralliseen toimivia seurattavissa olevia indikaattoreita.

Tilannekuvaan päivitetään tuoreita kiertotalouden tunnuslukuja vuoden 2022 lopussa.

Askeleet kiertotalouteen

Indikaattorivalinnan jälkeen mittaroitavaksi asetettuja tavoitteita pyritään saavuttamaan muiden toimien, työkalujen, avulla. Erilaisia toimijoita rajoittavat eri tekijät, mutta pienen yksinkertaistamisen vuoksi voidaan tarkastella esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yrityksille suunnattua julkaisua ”Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista, 2022”.

Julkaisussa kiertotalouden huomioiminen jaetaan viiteen alatoimeen [2]:

 1. Ymmärrä kiertotalouden merkitys: Kiertotalouden avulla eri toimijat voivat sopeutua toimintaympäristön muutokseen. Jokaisella toimijalla toimintaympäristö on omanlaisensa, yhteistä toimintaympäristöä katsotaan omasta perspektiivistä, mutta esimerkiksi sääntely vaikuttaa sekä yrityksiin että julkiseen sektoriin.
 2. Tunnista kiertotalouden mahdollisuudet: Kiertotalouden toiminnalle tuoma lisäarvo.
 3. Määrittele kiertotalouden (liike)toimintamalli: Valitaan käytännön toimintamalli, joka sopii parhaiten juuri kyseisen toimijan käyttöön. Toimintamalleja ovat esimerkiksi tähtääminen tuotteiden elinkaaren pidentämiseen ja resurssien talteenotto.
 4. Tunnista tarvittavat kyvykkyydet (resurssit): Mitä kiertotalouden toteuttaminen vaatii toimijalta?
 5. Vie suunnitelmat käytäntöön.

Kiertotalouden hyödyistä löytyy lisätietoa eri näkökulmista ajatellen Kiertotalous-Suomen verkkosivulta Mitä hyötyä kiertotaloudesta on?

Yhteistyötä kiertotalouden toteutumisen eteen

Kiertotalous-Suomen osaamisverkoston osallistavissa työpajoissa on noussut esille tuen tarve kyvykkyyksien ja niin muiden kuin omien resurssien tunnistamiseen. Saaduissa palautteissa, palautteen jättäneen toimijan taustasta riippumatta, korostuivat erityisesti toimijoiden verkottaminen keskenään, rahoitus sekä lainsäädäntö ja tiedon pirstaleisuuden poistaminen. Kiertotalous-Suom -osaamisverkostolla on mahdollisuuksia vastata näihin toiveisiin tietyin reunaehdoin: palveluita kaipaavien toimijoiden tulee olla myös itse aktiivisia ja kiertotalouden periaatteiden toteuttaminen käytännön tasolla on toimijoiden itsensä vastuulla.

Kipinän syntyessä yhteistyö Kiertotalous-Suomi-osaamisverkoston kanssa voi toimia yhteistyön syventämisen katalyyttina. Toimijoiden mielipiteet ovat tärkeitä toiminnan suunnittelun ja organisoinnin kannalta. Kiertotalous-Suomi tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa tietoa toisille verkostoille jo meneillään olevasta työstä ja mahdollisuuden pyytää apua toisilta verkostoilta ongelmien ratkaisuun. Haluamme edistää myös hanke- ja muiden yhteistyökumppaneiden löytämistä hanketoimintaan, projekteihin ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön kiertotalouden parissa.

Kiertotalous-Suomen koko toiminnan ydin rakentuu toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja tiedonvälityksestä. Useat toimijat ovat jo mukana yhdessä tai useammassa verkostossa tai ekosysteemissä ja ovat varmasti huomanneet eroavaisuuksia verkostojen tai ekosysteemien toimintamalleissa. Toimintamallit voivat perustua esimerkiksi maksulliseen jäsenyyteen tai täysin avoimeen verkostoon, joissa molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Tiedon ja osaamisen levittäminen tehokkaista toimintamalleista ja niiden käyttöönotto on osa Kiertotalous-Suomi -verkoston palveluportfoliota.

Lisätietoa Kiertotalous-Suomen osaamisverkoston toimintaan liittymisestä löytyy verkkosivulta Miten mukaan Kiertotalous-Suomen toimintaan?

Kiertotalouden rahoittaminen ja sääntely

Saaduissa palautteissa kiertotalouden edistämisessä mietityttää myös rahoitus. Kuinka rahoitetaan tutkimusta tai investointeja koettelemattomaan tekniikkaan tai täysin uutta liiketoimintaa? Kiertotalous-Suomi-osaamisverkoston verkkosivuilla pyritään pitämään listausta eri rahoitusmahdollisuuksista.

Myös tukea lainsäädännön suhteen kaivataan, mikä on luonnollista muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaatimuksia toiminnan muutoksiin tulee usean eri lainsäädännön ja asetuksen kautta. Esimerkkeinä voidaan mainita kiertotalouden toteuttamiseen vaikuttavista laeista jäte-, tuote- ja kemikaalilainsäädäntö. Seurattavia asioita on paljon ja erityisesti uusilla toimijoilla on paljon asioita opeteltavana, jotta toiminta täyttää lakien asettamat vaatimukset. Kiertotalous-Suomi-verkoston tavoitteena onkin vähentää moneen kertaan tehtävää työtä verkottamalla lainsäädännön jo hallitsevia toimijoita opastusta tarvitsevien toimijoiden kanssa.

Lisätietoa rahoituksesta: Rahoitusta kiertotalouteen

Lisätietoja lainsäädännöstä: Kiertotalouden sääntely ohjaa resurssitehokkuutta

Suunnittelun työkaluja

Työkaluja on olemassa myös tuotteiden suunnitteluun kiertotalousnäkökulma edellä. Esimerkiksi Ellen MacArthur Foundation ja IDEO ovat työstäneet yhteistyössä oppaan ”The Circular Design Guide” [3], jonka avulla kiertotalous on helposti otettavissa huomioon tuotteen suunnitteluvaiheessa aivan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kyseessä on oikeastaan työkalupakki, joka sisältää täsmätyökaluja esimerkiksi suunnittelupöydällä olevan tuotteen turvallisiin ja kierrätettävissä oleviin materiaalivalintoihin. Täsmätyökaluja voi ehdottaa Kiertotalous-Suomi-verkostolle ja sivuillamme on tarkasteltavissa listaus kiertotalouden työkaluista.

Verkoston kautta on mahdollista tuoda esille myös käytännön toimintaa edistäviä työkaluja, tietokantoja tai laskureita. Esimerkiksi Ilmastokestävä kaavoitus (KILVA) -työkalu [4] keskittyy tuomaan esiin ilmastokestäviä ratkaisuja maankäytön suunnittelussa, mutta nämä ratkaisut sisältävät myös merkittävän määrän kiertotaloutta edistäviä komponentteja. Työkalu kannustaa esimerkiksi hiilen sitomiseen tuleviin rakenteisiin, mikä on täysin kiertotalouden periaatteiden mukainen toimi, sillä siinä raaka-aineen jalostusarvo säilyy mahdollisimman pitkään.

Lisätietoja suunnittelun työkaluista: Kiertotalouden työkalut ja toimintamallit

Lähteet:

 1. The OECD Inventory of Circular Economy indicators
 2. Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista, 2022
 3. The Circular design guide
 4. Ilmastokestävä kaavoitus (KILVA)

Lisätietoa: