Siirry sisältöön


Suomi tavoittelee kiertotaloudesta vuoteen 2035 mennessä perustaa koko taloudelle kiertotalouden strategisen ohjelman avulla, josta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen keväällä 2021.

Ohjelman visiona on:

Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta.

Kiertotalousohjelmassa pyritään löytämään vaikuttavuutta esimerkiksi keskittämällä resursseja eniten luonnonvaroja käyttäviin toimialoihin kuten kiinteistö- ja rakennusalaan. Kiertotalousohjelman käytännön toteuttamista voi seurata ympäristöministeriön verkkosivuilla ja sivujen kautta on mahdollista myös jättää juttuvinkkejä, palautetta tai ilmoittaa kiertotalouteen liittyvästä tapahtumasta. [1]

Euroopan unionin tasolla kiertotaloustoimia ohjaa toimintasuunnitelma:

Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta.

Toimintasuunnitelman avulla tavoitellaan muutosta ympäristöystävällisempään suuntaan sekä kulutus- että tuotantotavoissa. Suunnitelman avulla tavoitellaan tilaa, jossa kestävät tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit ovat normi ja kulutustottumukset sellaisia, joiden myötä jätettä ei synny. Tätä tilaa tavoitellaan joukolla toisiinsa liittyviä aloitteita, jotka luovat vahvan ja johdonmukaisen tuotepoliittisen kehyksen. Kuten Suomen kansallisessa ohjelmassa, myös EU:n suunnitelmassa resursseja kohdistetaan alkuvaiheessa ensisijaisiin arvoketjuihin. [2]

Kaupunkien tiekartat kokonaisuuden tukena

Myös yksittäiset kaupungit, kuten Oulu (”Kiertotalouden tiekartta”) ja Jyväskylä (”Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040”), ovat lähteneet mukaan kiertotalouden edistämiseen ja laatineet tiekartat työn tueksi. Molemmissa esimerkkitiekartoissa esitellään käytännön toimia siitä, kuinka kiertotaloutta voidaan edistää kaupunkien toimesta. Lähtökohtaisesti kaupunkien tiekartoilla on ohjausvaikutusta vain kaupunkikonserniin kuuluviin toimialoihin, liikelaitoksiin ja tytäryhtiöihin, mutta hyvän esimerkin ja kiertotalousmyönteisen ilmapiirin avulla voidaan vaikuttaa myös sekä kaupungin asukkaisiin että alueella toimiviin yrityksiin. [3, 4]

Lisätietoa kansallisen ja aluetason tiekartoista osiossa ”Kiertotalouden tiekartat”.

Yksityisen sektorin toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi

Julkisten toimijoiden ohjelmien ja tiekarttojen sekä lainsäädännön lisäksi myös yksityinen sektori on käynnistänyt paljon toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi.

Edelläkävijäyritykset ovat huomanneet kiertotalouden tuomat hyödyt. Esimerkiksi Teknologiateollisuus ry on luonut koko toimialalle oman kiertotalousohjelman, jonka tavoitteena on edistää siirtymää kohti kilpailukykyistä ja markkinaehtoista kiertotaloutta luoden jäsenyrityksille kasvua, kilpailuetua ja mainehyötyjä kiertotalouden avulla [5] . Lisätietoa kiertotalouden hyötynäkökulmista osiossa ”Mitä hyötyä kiertotaloudesta on?”

Toimialoja tarkasteltaessa myös muun muassa tekstiiliteollisuudessa sekä rakennusalalla on otettu askelia kiertotalouden edistämiseksi.

Tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten etujärjestö Suomen Tekstiili & Muoti ry tarjoaa jäsenyrityksilleen tukea kiertotaloutta toteuttavien toimintamallien kehittämisessä sekä kumppanuuksien löytämisessä. [6]

Rakennusalalla kiertotaloutta edistetään monella taholla ja tasolla. Esimerkiksi Finnish Green Building Councilin koordinoima Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kokoaa alan tietoa ja toimijoita yhteen. [7]

Ympäristöministeriö toimii aktiivisesti rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi ja alaa koskevat tavoitteet tulevat Suomen EU-jäsenyyden kautta: ”Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut hyödyntämään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä.” Yksittäiset toimijat voivat osallistua toimintaan esimerkiksi solmimalla Kestävän purkamisen green deal -sopimuksen. [8]

Erityisesti yrityksille suunnatut Kiertotalous-Suomen aiheet ja työkalut löytyvät osiosta Yritykset-sivulta.

Lähteet

  1. Kiertotalouden strateginen ohjelma
  2. Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma – Puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta
  3. Oulun kaupunki – Kiertotalouden tiekartta
  4. Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040
  5. Teknologiateollisuuden kiertotalousohjelma: Kasvua, mainetta ja kilpailuetua kiertotaloudesta
  6. Tekstiilien kiertotalous
  7. Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä
  8. Kestävän purkamisen green deal -sopimus

Kiertotalouskatsauksen kirjoittaja

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy