Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomen palvelukeskus tarjoaa kiertotalousverkostolle erilaisia palveluita, joilla pyritään auttamaan toimijoiden työtä kiertotalouden edistämisessä, tuomaan toimijoita yhteen sekä jakamaan tietoa ja osaamista. Palveluita toteutetaan monilta osin yhdessä verkoston toimijoiden kanssa tai palvelukeskuksen roolina voi myös olla ainoastaan ohjaaminen oikeiden palveluiden tai kumppaneiden äärelle.

Näitä palveluita on suunniteltu yhdessä verkoston toimijoiden kanssa kevään 2022 sidosryhmäkyselystä ja työpajoista saadun palautteen pohjalta sekä Kiertotalouden tilannekatsauksessa esille tulleiden seikkojen pohjalta. Toivomme palautetta ja parannusideoita palveluihin sekä ilmoituksia kiinnostuksesta tehdä yhteistyötä palveluiden toteuttamisessa.

Kiertotalous-Suomen palveluita

Kohtauttamo: kiertotalouden asiantuntijapooli


Kiertotalous-Suomi auttaa toimijoita löytämään sopivia kumppaneita, tarvitsemaansa kiertotalouteen liittyvää asiantuntijapalvelua tai osaamista.

Materiaalitorin asiantuntijapoolin tavoitteena on, että toimijat löytävät nämä tiedot yhdestä paikasta. Kannustammekin ilmoittamaan Materiaalitorille oman organisaation tarjoamat asiantuntijapalvelut ja lisäksi henkilökohtaiset osaamiset tai asiantuntemusalueet. Se voi auttaa muita toimijoita löytämään juuri sinut tai organisaatiosi uutena kumppanina.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Palvelu on tarkoitettu kiertotalouteen liittyviä asiantuntija- tai konsulttipalveluja tarjoaville toimijoille, sekä asiantuntijaorganisaatioille ja yksittäisille asiantuntijoille.


Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Asiantuntijapalvelun tai osaamisen etsintään sekä kumppanin hakuun esimerkiksi teollisten symbioosien muodostamisessa tai hankevalmistelussa.

Lisätietoa

Ilkka Hippinen

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Kohtauttamo: kiertotalouskumppani

Palvelun tavoitteena on lisätä eri kiertotaloustoimijoiden tunnettavuutta sekä edistää yhteistyön käynnistymistä. Kohtauttamo-sivulle eri toimijat voivat lisätä kuvauksia omasta kiertotalousosaamisestaan ja etsiä hakutoiminnon kautta sopivia yhteistyökumppaneita. Jos sopivaa yhteistyökumppania ei löydy sivuston toimijoista, voi avun tarvitsija lisätä sivulle ’hakukuulutuksen’. Hakukuulutuksen avulla toimija voi hakea yhteistyökumppania hankkeeseen, palveluntarjoajaa tai kiertotalouden asiantuntemusta.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Kunnille, tutkimuslaitoksille, asiantuntijaorganisaatioille ja yrityksille.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Löytämään ja kohtauttamaan kiertotalouden toimijoita esimerkiksi hankepartneri-, asiantuntija- tai muunlaisen yhteistyön käynnistämiseen.

Kiertotalouden sopimusapu ”helpdesk”

KiSu-palvelukeskus tarjoaa tukea kunnille ja yrityksille Kiertotalouden Green Dealin solmimisessa sekä vaikuttavimpien toimien tunnistamisessa ja edistämisessä. Palvelu voi sisältää esimerkiksi apua toimenpiteiden priorisoinnissa sekä käytännön tukea itse liittymisprosessissa ja tulosten seurannassa.
Kenelle palvelua tarjotaan?

Kunnille ja yrityksille

Tämä palvelu toteutetaan myöhemmin, kun Kiertotalouden Green deal –toiminta varsinaisesti käynnistyy.

Rahoituksen tuki

KiSu on koostanut sivuilleen tietoa siitä, mistä eri paikoista on saatavilla tietoa kiertotalouteen liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista. Selvitämme yhteistyömahdollisuuksia näiden eri tahojen, kuten Kestävän rahoituksen tietohubin, sekä Circwaste- ja Canemure-hankkeiden kanssa. KiSu voisi esimerkiksi koostaa säännöllisesti koosteen tulevista sekä käynnissä olevista  kiertotalouteen liittyvistä rahoitushauista ja lähettää sen halukkaille uutiskirjeen muodossa. Kisu voisi myös järjestää eri rahoittajien kanssa yhteisiä tilaisuuksia, joissa kerrottaisiin kootusti rahoitusmahdollisuuksista.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Rahoituksesta ja rahoitusmahdollisuuksista tietoa etsiville.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Sopivan rahoituskanavan etsimiseen.

Kiertotalouskouluttamo

Eri toimijat ovat koostaneet sivuilleen tietoja kiertotalouteen liittyvästä koulutustarjonnasta. KiSu on koonnut sivuilleen näistä tietoa ja linkit näille sivuille. KiSun rooli on koostaa tiedot yhteen paikkaan helposti löydettäväksi ja tuoda koulutukseen liittyviä tahoja yhteen sekä miettiä, miten eri tahojen tekemiset voisivat täydentää toisiaan. KiSu voi myös olla järjestämässä koulutustilaisuuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Kenelle palvelua tarjotaan?

Kiertotalouteen liittyvästä koulutuksesta kiinnostuneille. Lisäkoulutusta tarvitsevat kuntien, yritysten ja organisaatioiden työntekijät, ammatti- ja korkeakouluopiskelijat.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Omaan tarpeeseen soveltuvan koulutuksen löytämiseen. Koulutusyhteistyön toteuttamiseen.

Kiertotaloustapahtumakalenteri

Sivuston tarkoituksena on kerätä samalle sivustolle valtakunnalliset ja alueelliset eri kiertotalouden teeman tilaisuudet. Tämä lisää tapahtumien vaikuttavuutta sekä ehkäisee päällekkäistä tekemistä. Toimijat voivat lisätä itse verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta omia tapahtumiaan sivulle.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Palvelu on tarkoitettu kaikille: tapahtumia järjestäville sekä kiertotalouden tapahtumista kiinnostuneille osapuolille.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Tiedon lisäämiseen, verkostoitumiseen.

Tapahtumayhteistyö

KiSu voi järjestää erilaisia kiertotalouteen liittyviä tapahtumia yhdessä eri toimijoiden kanssa. KiSun rooli voi näissä vaihdella tarpeen mukaan. Yhteistyö voi liittyä tapahtuman ideointiin, tapahtumista viestimiseen, sivutapahtuman järjestämiseen, tai tilaisuuden yhdessä järjestämiseen. Tapahtuma voi olla kansallinen, alueellinen tai temaattinen.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Palvelu on tarkoitettu kaikille tapahtumia järjestäville tahoille.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Palvelu mahdollistaa KiSulle toiminnan laajentumista eri puolille Suomea ja tuo mahdollisuuden jakaa resursseja muiden tahojen kanssa (win-win).

Teemaryhmät

KiSu voi koota teemaryhmiä jonkin tietyn teeman (tai toimialan) ympärille, joiden tarkoituksena on vaihtaa tietoa ajankohtaisista aiheista sekä mahdollisesti käynnistää yhteistyötä esimerkiksi hankkeiden kautta. Teemaryhmiä voidaan perustaa käyttäjien toiveiden perusteella.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Kunnille, tutkimuslaitoksille, asiantuntijaorganisaatioille ja yrityksille.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Tiedonjakamiseen ja –vaihtoon, hyvien käytäntöjen esille tuomiseen, yhteistyön käynnistämiseen.

Ratkaisurallit

Ratkaisurallien tarkoituksena on hakea ratkaisuja yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa tunnistettuihin ja rajattuihin kiertotalouden haasteisiin. Ratkaisurallien lopputulos ja toteutusmuoto riippuu käsiteltävästä teemasta. Ratkaisurallin lopputuloksena voi olla uusi toimintamalli, hankeidea tai suosituksia.

Kenelle palvelua tarjotaan?

Palvelu sopii kaikille kiertotalouden parissa työskenteleville toimijoille ja asiantuntijoille, riippuen ratkottavasta haasteesta ja sen aihepiiristä.

Mihin tekemiseen palvelu soveltuu?

Yhteisen tekemisen käynnistämiseen ja hankkeistamiseen.