Siirry sisältöön

Ilmoittaja: LUT 
Sisällön tyyppi: Tutkimus

Diplomityön tarkoituksena oli selvittää keskeisiä kiertotalouden osaamistarpeita pk-yrityksissä Hyvinkään ja Satakunnan alueilla. Menetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta
ja empiiristä tietoa kerättiin haastattelemalla asiantuntijoita sekä alueen pk-yrittäjiä.
Asiantuntijoina haastateltiin kiertotalouden asiantuntijoita sekä pk-yritysten verkostojen
edustajia. Haastatteluihin tavoitetut pk-yrittäjät olivat pienehköjä ja toimivat eri aloilla.

Tutkimus osoitti, että pk-yrityksissä kaivataan lisää tietoa sekä esimerkkejä siitä, miten
kiertotaloutta voidaan toteuttaa käytännön tasolla. Pk-yritykset toivovat tiivistä ja
yksinkertaista tietoa, jonka pohjalta kiertotaloutta olisi helpompaa soveltaa omaan
toimintaan. Kirjallisuuden perusteella tärkeimpiä osaamistarpeita ovat systeemiajattelu,
poikkitieteellinen yhteistyö, strateginen osaaminen sekä tulevaisuuskatseisuus.

Tuloksia peilattiin aiemmin tunnistettuihin osaamistarpeisiin, ja niissä on havaittavissa
yhteneväisyyksiä. Aiemmin tunnistetut osaamistarpeet ovat oleellisia pk-yrityksille, jotta
kiertotaloustavoitteiden mukaiseen toimintaan on mahdollista päästä.
Haastattelututkimuksen tulokset tukevat kirjallisuudessa tunnistettuja osaamistarpeita.