Siirry sisältöön

Tälle sivulle on koottu tietoa vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista rahoituslähteistä ja -hauista. Alla on listattu ministeriöiden, kuntien, tutkimustahojen ja erilaisten hankkeiden tarjoamia tai kokoamia rahoitushakuja. Lisää vinkkejä rahoitusmahdollisuuksista, ajankohtaisista rahoitushauista ja rahoittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä saat KiSun rahoituksen tuki -palvelusta.

  • CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen EU:n rahoittama Life-hanke hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hankkeen ylläpitämälle Materiaalitkiertoon.fi-sivustolle kerätään ajankohtaisia kiertotalouden rahoitushakuja.
  • Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n rahoittama Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Canemure-hanke ylläpitää tietopankkia rahoituksesta. Hiilineutraalisuomi.fi
  • Kuntien ilmastorahoituslistaus kokoaa kuukausittain koosteen tulevista sekä käynnissä olevista kuntien ilmastotoimien edistämiseen ja vauhdittamiseen tarkoitetuista eri ministeriöiden ja niiden virastojen rahoitushauista.
  • Biotalous.fi kokoaa biotalouden rahoittajat ja rahoitusuutiset omalle verkkosivulleen. Sivusto seuraa viikoittain biotalouden rahoitusuutisia ja välittää ne hakuvahdin avulla tilaajien sähköpostiin.
  • Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelussa näytetään kotimaisten tutkimusrahoittajien menneitä, käynnissä olevia ja tulevaisuudessa avautuvia rahoitushakuja.
  • Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä -hankkeessa on koottu rahoituksen tietopalvelu, josta niin yritykset kuin kunnat voivat löytää tietoa heille sopivista rahoitus- ja tukimuodoista, etenkin energiatehokkuuden parantamiseen ja korjausrakentamiseen liittyen. Rahoitukseen liittyvää osaamista ja tietämystä kasvatetaan hankkeessa kahdesti vuodessa järjestettävissä pyöreän pöydän tilaisuuksissa.

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Business Finland tukee kiertotalouden ekosysteemien rakentamista ja kehittämistä. Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä kasvuun ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, vauhtia uudistumiseen.

Business Finland tarjoaa tukea myös kansainvälistymiseen. Paikallisen liiketoiminnan tuntemus yhdistettynä toimialaosaamiseen, palvelutarjontaan ja kontaktiverkostoon mahdollistavat yrityksien kasvun maailmalle sekä pääsyn ohituskaistalle.

Business Finlandin veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Business Finlandin tavoitteena on lisätä kumppanuusrahoituksella innovaatiotoimintaa ja suomalaisyritysten kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille.

Vuoden 2023 hakukierrokset päättyvät 13.1., 13.4. ja 13.9.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista. Sen tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, kuten Innovatiivinen Suomi, Hiilineutraali Suomi, Saavutettavampi Suomi, Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi sekä Aineellista puutetta torjuva Suomi.

Osa aluekehitysrahaston rahoituksesta on sovittu käytettäväksi niin sanottujen valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. EAKR:n valtakunnallisesta rahoituksesta puolet käytetään TEM:n ja OKM:n yhteistyössä valmistelemaan teemaan ”Innovaatio- ja osaamisverkostot”. Loppuosa EAKR-rahoituksesta käytetään ympäristöministeriön valmistelemiin teemoihin ”Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen”, ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen” ja ”Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta”.

Valtakunnallisiin teemoihin kytkeytyvän rahoituksen saajia ovat yritykset, kunnat, kuntayhtymät korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yhdistykset, säätiöt sekä muut alueelliset toimijat. Lue lisää:

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemiassa on kaksi säännöllisesti toistuvaa hakuaikaa, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Lisäksi on joitakin vuoden mittaan avattavia vaihtuvia hakuja.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on ehdottanut vuoden 2023 yhdeksi teemaksi oikeudenmukainen vihreä murros. Asia on parhaillaan VNK:ssa käsiteltävänä ja haun arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa.

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Ilmastorahasto toimii pääasiallisesti alkuvaiheessaan pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Kiertotalouden ratkaisut on tunnistettu yhdeksi rahoituksen keskeisistä kohteista.

Lisätietoja

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy

Kimmo Heponiemi

asiantuntija