Siirry sisältöön

Tälle sivulle on koottu tietoa vähähiiliseen kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista rahoituslähteistä ja -hauista. Alla on listattu ministeriöiden, kuntien, tutkimustahojen ja erilaisten hankkeiden tarjoamia tai kokoamia rahoitushakuja. Lisää vinkkejä rahoitusmahdollisuuksista, ajankohtaisista rahoitushauista ja rahoittajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä saat KiSun rahoituksen tuki -palvelusta.

  • CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on seitsenvuotinen EU:n rahoittama Life-hanke hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hankkeen ylläpitämälle Materiaalitkiertoon.fi-sivustolle kerätään ajankohtaisia kiertotalouden rahoitushakuja.
  • Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n rahoittama Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Canemure-hanke ylläpitää tietopankkia rahoituksesta. Hiilineutraalisuomi.fi
  • Kuntien ilmastorahoituslistaus kokoaa kuukausittain koosteen tulevista sekä käynnissä olevista kuntien ilmastotoimien edistämiseen ja vauhdittamiseen tarkoitetuista eri ministeriöiden ja niiden virastojen rahoitushauista.
  • Biotalous.fi kokoaa biotalouden rahoittajat ja rahoitusuutiset omalle verkkosivulleen. Sivusto seuraa viikoittain biotalouden rahoitusuutisia ja välittää ne hakuvahdin avulla tilaajien sähköpostiin.
  • Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelussa näytetään kotimaisten tutkimusrahoittajien menneitä, käynnissä olevia ja tulevaisuudessa avautuvia rahoitushakuja.
  • Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä -hankkeessa on koottu rahoituksen tietopalvelu, josta niin yritykset kuin kunnat voivat löytää tietoa heille sopivista rahoitus- ja tukimuodoista, etenkin energiatehokkuuden parantamiseen ja korjausrakentamiseen liittyen. Rahoitukseen liittyvää osaamista ja tietämystä kasvatetaan hankkeessa kahdesti vuodessa järjestettävissä pyöreän pöydän tilaisuuksissa.

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Business Finland tukee kiertotalouden ekosysteemien rakentamista ja kehittämistä. Ekosysteemit parantavat yritysten mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä kasvuun ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, vauhtia uudistumiseen.

Business Finland tarjoaa tukea myös kansainvälistymiseen. Paikallisen liiketoiminnan tuntemus yhdistettynä toimialaosaamiseen, palvelutarjontaan ja kontaktiverkostoon mahdollistavat yrityksien kasvun maailmalle sekä pääsyn ohituskaistalle.

Business Finlandin veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Business Finlandin tavoitteena on lisätä kumppanuusrahoituksella innovaatiotoimintaa ja suomalaisyritysten kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille.

Vuoden 2024 hakukierrokset päättyvät 30.1., 30.4. ja 30.8.

Business Finlandin Circular Transition for Zero Waste – missio

Business Finland on käynnistänyt ’Circular Transition for Zero Waste’ –mission (”Kiertotalousmission”), jonka visiona on, että tulevaisuuden kestävät yhteiskunnat kiertotaloutta hyödyntämällä turvaavat luonnonvaroja tuleville sukupolville, vähentävät jätettä ja selviytyvät ekologisista kriiseistä tuotanto- ja kulutustottumusten järjestelmällisillä muutoksilla. Tavoitteena on tehdä Suomesta globaali kiertotalouden edelläkävijä vuoteen 2035 mennessä, sekä edistää suomalaisten yritysten kestävyyttä, kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Business Finlandin missioilla pyritään ratkaisemaan merkittävimpiä globaaleja haasteita ja samalla vahvistaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä aiempaa paremmin merkittävistä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksista. Alkuvaiheessa Kiertotalousmission fokusalueiksi on valittu materiaali-intensiivisen teollisuuden kiertotalous sekä kiertotalouden liiketoimintamallien hyödyntäminen. Mission alla tullaan käynnistämään temaattisia ohjelmia, joista ensimmäinen on käynnistymässä vuoden 2024 alussa. (linkki sivuille tulee myöhemmin)

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista. Sen tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

Ohjelmassa on kuusi toimintalinjaa, kuten Innovatiivinen Suomi, Hiilineutraali Suomi, Saavutettavampi Suomi, Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Sosiaalisten innovaatioiden Suomi sekä Aineellista puutetta torjuva Suomi.

Osa aluekehitysrahaston rahoituksesta on sovittu käytettäväksi niin sanottujen valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. EAKR:n valtakunnallisesta rahoituksesta puolet käytetään TEM:n ja OKM:n yhteistyössä valmistelemaan teemaan ”Innovaatio- ja osaamisverkostot”. Loppuosa EAKR-rahoituksesta käytetään ympäristöministeriön valmistelemiin teemoihin ”Energiatehokkuus ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen”, ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen” ja ”Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta”.

Valtakunnallisiin teemoihin kytkeytyvän rahoituksen saajia ovat yritykset, kunnat, kuntayhtymät korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yhdistykset, säätiöt sekä muut alueelliset toimijat. Lue lisää:

Valtakunnallisen vihreän siirtymän koordinaatiohankkeen tarkoituksena on vauhdittaa kestävää kehitystä tukevien hankkeiden onnistunutta käynnistämistä ja toteutusta koko maassa. Hankkeen päämääränä on luoda uusia kestäviä ratkaisuja ja jakaa olemassa olevia tehokkaita toimintatapoja laajemmin. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa keskitytään erityisesti tarjoamaan tietoa mahdollisista hankkeista kiinnostuneille ja edistämään yhteistyötä eri osapuolten välillä.

Leader

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100 prosenttia kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä.

Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemiassa on kaksi säännöllisesti toistuvaa hakuaikaa, toinen syksyllä ja toinen keväällä. Lisäksi on joitakin vuoden mittaan avattavia vaihtuvia hakuja.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on ehdottanut vuoden 2023 yhdeksi teemaksi oikeudenmukainen vihreä murros. Asia on parhaillaan VNK:ssa käsiteltävänä ja haun arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa.

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Ilmastorahasto toimii pääasiallisesti alkuvaiheessaan pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Kiertotalouden ratkaisut on tunnistettu yhdeksi rahoituksen keskeisistä kohteista.


Suomi.fi

Tuet ja avustukset yrityksille

Suomi.fi – sivuilta löytyy tietoa julkisista tuista ja avustuksista, joita yritykset voivat saada toimintansa eri vaiheissa.  Tukea voi hakea yrityksen perustamiseen, investointeihin ja kehittämiseen. Nämä voivat soveltua myös kiertotalouteen liittyville yrityksille.

Lisätietoja

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva Oy