Siirry sisältöön

Kiertotalouden mukaiset hankinnat voivat vähentää julkisten hankintojen päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Tapoja kiertotalousnäkökulman sisällyttämiseen on monia. KEINO-osaamiskeskus tarjoaa neuvoja ja palveluita kiertotalouden huomiointiin julkisissa hankinnoissa.

Julkisilla hankinnoilla on iso vaikutus ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen käyttöön

Julkisten hankintojen vuotuinen kokonaisvolyymi on Suomessa noin 47 miljardia euroa. Taloudellisten vaikutusten ohella julkisilla hankinnoilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Julkisissa hankinnoissa kiertotalouden edistämistä voidaan tehdä isossa mittakaavassa.

Suomen julkisten hankintojen hiilijalanjälki oli 8,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuonna 2015. Hiilijalanjäljestä 21 prosenttia aiheutui valtion, 57 prosenttia kuntien ja 22 prosenttia kuntayhtymien hankinnoista. Myös julkisten organisaatioiden tekemien hankintojen raaka-ainekäyttö oli merkittävää, sillä se ylsi 19,5 miljoonaan tonniin vuonna 2015.

Ympäristövaikutusten kannalta tärkeimpiä julkisten hankintojen menolajeja ovat energian kuten lämmityksen, sähkön ja kaasun hankinnat. Isoja päästövaikutuksia on kuitenkin myös palveluilla kuten rakentamis- ja kunnossapitopalveluilla sekä matkustus- ja kuljetuspalveluilla. Lisäksi elintarvikkeiden sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden hankinnat kuormittavat ympäristöä merkittävästi.

Kiertotalous on yksi kansallisen hankintastrategian tavoitteista

Julkisten hankintojen merkitys kiertotalouden edistämisessä ja mahdollistamisessa on tunnistettu Suomessa ja maailmalla, ja Suomen hankintalaki(avautuu uuteen ikkunaan) mahdollistaa kestävyysteemojen huomioimisen hankintaprosessin eri vaiheissa.

Poliittinen tahtotila kiertotalouden vauhdittamiseen hankinnoilla on vahva.

Kiertotalous on nostettu tavoitteeksi muun muassa Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa, joka on osa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Myös moni Suomen kunta on tunnistanut hankinnat keinoksi viedä käytäntöön strategisia kiertotaloustavoitteitaan.

Poliittinen tahtotila kiertotalouden vauhdittamiseen hankinnoilla on vahva. Kiertotalous on nostettu tavoitteeksi muun muassa Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa, joka on osa Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Myös moni Suomen kunta on tunnistanut hankinnat keinoksi viedä käytäntöön strategisia kiertotaloustavoitteitaan.

Julkinen sektori vauhdittaa uusien kiertoratkaisujen syntyä

Monilla sektoreilla otetaan vasta ensiaskelia kiertotalouden potentiaalin hyödyntämisessä ja kiertotalousratkaisuiden kehittämisessä. Vaikka yksittäiset tavarahankinnat eivät materiaalien kokonaiskäytön näkökulmasta näyttäisi merkittäviltä, kiertotalouteen liittyvillä vaatimuksilla voi olla suuri merkitys uusien ratkaisujen kehittymisessä ja yleistymisessä julkisten hankintojen suurista määristä johtuen. Innovatiivisilla hankinnoilla julkinen hankkija voi olla mukana kehittämässä kokonaan uusia tuotteita ja kiertotalousratkaisuja, joita markkinoilta ei vielä edes löydy.

Kiertotaloushankintojen käsikirja(siirryt toiseen palveluun) auttaa hahmottamaan, miten kiertotalousnäkökulman voi ottaa osaksi julkisia hankintoja.

Kiertotalouden mukaiset hankinnat tarkoittavat muun muassa

  • Elinkaareltaan mahdollisimman pitkäikäisten, laadukkaampien ja kestävämpien tuotteiden hankintaa hankintakriteereitä käyttämällä.
  • Uusiomateriaalien käytön edellyttämistä tai mahdollistamista tai materiaalivalintoja, jotka avaavat mahdollisuuksia materiaalien uusiokäyttöön tulevaisuudessa
  • Innovatiivisten kiertotaloustuotteiden tai palveluiden hankintaa
  • Palveluiden hankkimista tavaroiden sijaan ja tuotteiden käyttömäärän lisäämistä
  • Hankintoja, jotka vauhdittavat uusien kiertotalousliiketoimintamallien ja ekosysteemien syntyä ja kehitystä.

Julkiset kiertotaloushankinnat – Circwaste-edelläkävijäkuntien kokemuksia ja näkökulmia -raportti(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) nostaa esiin edelläkävijäkuntien kokemuksia kiertotaloutta tukevista hankinnoista. Raportti korostaa strategisten linjausten sekä hankintojen järjestelmällisen toteutuksen, sopimuksen aikaisen seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuuksia. Hyvällä viestinnällä on myös usein merkittävä rooli. Puutteet resursseissa, osaamisessa ja työkaluissa, johdon tuessa tai organisaation kulttuurissa, toimintatavoissa tai taloudessa saattavat haitata kiertotaloushankintojen toteutusta. Näihinkin haasteisiin löytyy kuitenkin muiden kuntien hyväksi havaitsemia ratkaisuja.

Rakentamisen hankinnoilla on iso vaikutus luonnonvarojen kulutukseen

Yksi kiertotalouden ja luonnonvarojen kestävän käytön kannalta tärkeimpiä aloja on rakennusala. Noin kolmannes Suomen kasvihuonepäästöistä syntyy rakennussektorilla, ja lisäksi rakentamisessa syntyy noin puolet Suomen jätteistä.

Rakentamisella ja peruskorjauksilla on merkittävä rooli myös julkisissa hankinnoissa. Lähes puolet esimerkiksi kuntien tekemistä hankinnoista on kohdistunut niihin. Hankkijat ja tilaajat yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa voivatkin merkittävästi vaikuttaa kestävämmän rakennetun ympäristön kehittämiseen. Kiertotalouden mukaiset ratkaisut voivat toimia tässä keskeisenä keinona. Mahdollisuuksia liittyy ainakin kolmeen kokonaisuuteen:

  • Rakennusten suunnittelu monikäyttöisiksi, muunneltaviksi ja helposti purettaviksi
  • Rakennusten elinkaarien pidentäminen kunnostamalla ja käyttötarkoitusta muuttamalla
  • Rakennusten hyödyntäminen materiaalipankkeina esimerkiksi rakennusosia uudelleen käyttämällä ja materiaaleja kierrättämällä

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudesta on koottu kattava tietopaketti Green Building Council Finlandin sivuille(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Lisäksi kansainvälisessä CIRCuIT-hankkeessa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) on tuotettu erityisesti kaupunkien käyttöön soveltuva rakentamisen kiertotaloustiedon alusta. Mukana on muun muassa rakentamisen hankintoihin soveltuva kiertotalouskriteerien pankki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa tukea kiertotaloushankintoihin

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO(siirryt toiseen palveluun) tarjoaa julkisille hankintaorganisaatioille maksutonta neuvontaa ja palveluita innovatiivisuuden ja kestävyyden huomiointiin hankinnoissa.

Nyt kuluvalla kaudella kiertotalous on nostettu erityiseksi painopisteeksi KEINOn toiminnassa, mikä näkyy myös KEINOn tarjoamissa palveluissa kuten Kiertotaloushankintojen johtamisen teema-akatemiassa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

KEINOn materiaalipankista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) voi hakea esimerkkejä onnistuneista kiertotaloutta vauhdittavista hankinnoista. KEINOn ja Motivan Kriteeripankista löytyy lisäksi hankinnoissa sovellettavia vastuullisuuskriteereitä hankittavan tuotteen, palvelun tai hankinnassa huomioitavan vastuullisuustavoitteen perusteella. Kiertotalouden osalta kriteereitä löytyy esimerkiksi varaosien saatavuudesta, takuuajoista ja korjattavuudesta.

Lue lisää

Julkiset hankinnat ja luonnonvarojen käyttö

Kiertotalous julkisissa hankinnoissa

Kiertotalous rakentamisen hankinnoissa

Lisätietoja

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Suvi Salmela

asiantuntija, Motiva