Siirry sisältöön

Muutospaineita työelämään luo kiihtyvä työelämän muutostahti, kun monet alat kehittyvät digitalisaation myötä tai jopa poistuvat kokonaan ja korvautuvat uusilla. Euroopan komission tutkimuksen mukaan, jo tällä hetkellä yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä kokee, että heillä on vaikeuksia löytää heille sopivalla osaamisella varustettuja työntekijöitä. Osaajatarvetta kasvattaa entisestään myös suuri eläköitymistahti Suomessa. Arvioiden mukaan nyt työssä olevista jopa 60 prosenttia on eläkkeellä vuonna 2035.

Jo yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä kokee, että heillä on vaikeuksia löytää heille sopivalla osaamisella varustettuja työntekijöitä.

Osaamisen kehittämisen tärkeys kiertotalouden kaltaisissa nousevissa teemoissa on tunnistettu Euroopassa ja Suomessa. Euroopan osaamisen teemavuotta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) vietetään toukokuusta 2023 alkaen. Suomen teemavuoden painopisteiksi on valittu työikäisten osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen, jatkuva oppiminen sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Käynnissä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön vetämä laaja Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hanke(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on mm. rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.

Kiertotalouteen liittyvä koulutustarjonta kukoistaa, mutta se on vasta ensimmäinen askel osaamisen kartuttamisen polulla

Kiertotalouden koulutus- ja kehittämispalveluiden tarjontaa on jo runsaasti Suomessa, ja esimerkiksi monet Suomen ammattikorkeakoulut panostavat kiertotalouskoulutukseen. Myös Circwaste-hankkeessa toteutetun seurannan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaan kiertotalouteen liittyviä koulutuksia tarjotaan koko ajan enemmän.

Vaikka tarjontaa ja toimijoita aihepiirin parissa riittää, toimijakenttä koetaan tästä huolimatta hajanaiseksi. Haasteena on lisäksi, että tieto koulutuksista ei välttämättä saavuta kohderyhmää. Ja vaikka tietoa olisikin, ajan puute sekä opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeudet saattavat haitata uuden oppimista.

KiSun Mistä osaajat kiertotalouteen -webinaarissa luotiin tilannekuvaa kiertotalouden osaamisen tilasta ja kehittämistarpeista sekä mietittiin jatkoaskeleita ja eri toimijoiden rooleja. Tilaisuudessa nousi esiin tarve vahvistaa toimijoiden ymmärrystä paitsi siitä, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan yleisesti, myös siitä, mitä kiertotalous voisi tarkoittaa käytännössä juuri heidän toimialallansa.

Kiertotalous-Suomen kysely osoitti tarpeen osaamisen kasvattamiselle

Tarve vahvistaa osaamista nousi esille myös KiSun toteuttaman kyselyn vastauksista. Yli puolet vastaajista koki, että oma organisaatio tarvitsee apua vastatakseen kiertotalouden osaamistarpeisiin. Erityisesti toivottiin osaamista kiertotalouden mahdollisuuksien ja vaikutusten tunnistamiseksi sekä vaikuttavuuden osoittamiseksi. Lisäksi koettiin, että koulutusta ei ole riittävästi, ja että opetus on siiloutunutta, vaikka tarvittaisiin myös aloja läpileikkaavaa, systeemistä ajattelutapaa. Toisaalta tarvittavissa tulevaisuuden työelämätaidoissa on myös alakohtaista vaihtelevuutta, mikä pitää ottaa huomioon koulutuksia suunniteltaessa.

Kyselyn vastausten perusteella osaamisen kehittämiselle on organisaatioissa vahva tuki, sillä valtaosassa kyselyyn vastanneista organisaatioista oli kiertotaloutta edistäviä strategisia linjauksia ja määriteltyjä toimenpiteitä. Kiertotaloustoimenpiteiden ja erilaisten toimintamallien toteuttamisen vaatimat uudet osaamistarpeet oli tunnistettu ja niihin pyrittiin vastaamaan yli puolessa organisaatioista. Osaamisen lisäämiseksi oli hyödynnetty esimerkiksi ilmaisia koulutuksia, oppilasyhteistyötä sekä osallistumista toimintaverkostoihin ja hankkeisiin.

Kyselyn tulokset julkaistiin KiSun kiertotalouskahveilla 1.6.2023.

Ideoita kiertotalousosaamisen edistämiseen työpaikoilla ja toimialoilla

Yksityisten henkilöiden ohella myös yritykset, toimialajärjestöt, kunnat ja alueet voivat hyödyntää kiertotalouskoulutusten koontia ja mahdollistaa omien työntekijöiden lisäkouluttautuminen esimerkiksi itsenäisen perehtymisen kautta. Tulevaisuuden menestyvät organisaatiot osaavat suunnata katseensa lähitulevaisuutta pidemmälle ja huolehtia oikeanlaisesta osaamisen kartuttamisesta riittävän ajoissa.

Osaamisen ennakointia kannattaa tehdä myös toimialakohtaisesti. Toimialat voisivat laatia omat kiertotalousohjelmat, joissa keskeisenä osana olisi tulevien osaamistarpeiden tunnistaminen. Esimerkiksi teknologiateollisuuden piirissä on tunnistettu 2 300 osaajan vuosittainen vaje. Toimialojen kannattaa tehdä myös aktiivista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koulutuspalvelujen sekä uraohjaajien kanssa.

KiSussa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä edistetään Osaamisen ja koulutuksen teemaryhmässä.

Löydä oma kiertotalouspolkusi

Kokosimme kiertotalouden työkalujen ja materiaalien hakukoneeseen itseopiskelumateriaalia, joiden kautta kuka tahansa pystyy kartuttamaan omaa kiertotalouden osaamistaan omien aikataulujensa mukaan. Materiaalit on kerätty yhteistyössä KiSun teemaryhmän kanssa.

Tutkimusten mukaan valtaosa oppimisesta tapahtuu juuri työpaikoilla, ja mielekkäimmäksi oppimismuodoksi on nostettu työssä oppiminen sekä itseopiskelu. Valtioneuvoston vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet –raportissa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) vihreän siirtymän toteutuminen vaatii jatkuvaa oppimista työpakoilla, mikä tapahtuu esimerkiksi kohdennetun ja lyhytkestoisen muunto- ja täydennyskoulutuksen kautta.

Tavoitteena kiertotalouden täydennysopinnot tai yksittäisten kiertotalouskurssien suorittaminen

Tutustu alla oleviin sivustoihin, jotka kokoavat tietoa ammatti- ja korkeakoulujen tarjoamasta kiertotalouskoulutuksesta.

Turku AMK:n ylläpitämä sivusto, joka kokoaa Suomessa järjestettävät kiertotalouden kurssit ja koulutukset. Sivustolla voi ilmoittaa oman organisaationsa järjestämistä kiertotalousaiheisista koulutuksista. Kerätyn tiedon pohjalta seurataan koulutustarjonnan kehitystä valtakunnallisesti.

FIGBC:n ylläpitämä sivusto, joka kokoaa yhdelle sivustolle KIRA-alan täydennyskoulutusvaihtoehtoja. Tutustu myös sivulla olevaan täydennyskoulutuspalettiin rakennuksen elinkaaren vaiheiden mukaan jaoteltuna.

Opetushallituksen ylläpitämä Opintopolku-palvelu kokoaa korkeakoulujen tarjoamat koulutukset ja tutkinnot.

CampusOnlinesta löydät yli 20 ammattikorkeakoulun verkko-opintojaksoja ympäri vuoden. Tarjolla on satoja eri laajuisia opintojaksoja eri aloilta. Voit ilmoittautua näille opintojaksoille maksuttomasti ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi. Kaikki tarjolla olevat opintojaksot ovat 100-prosenttisesti verkossa suoritettavia. Opintojaksot ovat maksuttomia ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille, avoimen AMK:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille. Muille avoimen AMK:n opiskelijoille opinnot ovat maksullisia opinnon tarjoavan ammattikorkeakoulun normaalin käytännön mukaisesti.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat yrityskoulutuksia sekä avoimen korkeakoulun koulutuksia. Tutkinto-opinnoissa asiantuntija voi kehittää laajempaa kiertotalousosaamista, joka on usein linkitetty myös johonkin toiseen asiantuntijaosaamiseen.

Muita keskeisiä kiertotalouskoulutuksen tarjoajia

Lue lisää

Lisätietoja

Kaarina Kaminen

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Annika Markuksela

Tutkija, Suomen ympäristökeskus