Siirry sisältöön

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien tekemien hankintojen ja investointien aiheuttama raaka-ainekäyttö on kymmeniä miljoonia tonneja vuosittain (Nissinen & Savolainen, 2019(siirryt toiseen palveluun); Alhola ym. 2022(siirryt toiseen palveluun)).   

Julkisia hankintoja säädellään Euroopan unionin hankintadirektiivillä (2014/24/EU(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)), joka on pantu Suomessa täytäntöön kansallisella hankitalailla (1397/2016(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)). Hankintalain tavoitteena on edistää kestäviä hankintoja. Se mahdollistaa hankintojen toteuttamisen mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti, huomioiden ympäristö- ja sosiaaliset näkökulmat.  

Hankintalain (1397/2016) sääntely kohdistuu etenkin kilpailutusvaiheeseen, jossa kestävyys voidaan ottaa huomioon esimerkiksi: 

  • hankinnan kohteen määrittelyssä
  • tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa
  • teknisten eritelmien vähimmäisvaatimuksissa
  • kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnan hinta-laatusuhteen vertailuperusteissa
  • hankintasopimuksen toteuttamisen erityisehdoissa.

Jos kestävyyskriteerejä käytetään vertailuperusteena, voidaan tarjoajat palkita sen perusteella, miten suuriin minimitason ylittäviin parannuksiin he pystyvät. Tarjouksia voidaan vertailla ja antaa eniten pisteitä esimerkiksi tarjoajalle, joka pystyy tuottamaan suurimmat materiaalisäästöt tai tehokkaimman aineiden kierron.

Jos taas kestävyyskriteerit asetetaan korkealle jo teknisissä eritelmissä eli pakollisissa vaatimuksissa, voidaan vertailuperusteissa antaa hinnalle ja muille laatutekijöille isompi painoarvo. Tällöin on kuitenkin mahdollista, että jotkin innovatiiviset ratkaisut poissuljetaan. (Alhola ym. 2022(siirryt toiseen palveluun))

Erityisten kestävyysehtojen ja vaatimusten asettamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet (hankintalaki, 3 §). Niiden mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) tarjoaa kattavasti tietoa ja erilaisia palveluita julkisten hankintojen kehittämiseen. Julkisten hankkijoiden tueksi on laadittu keväällä 2022 julkaistu Kiertotaloushankintojen käsikirja(siirryt toiseen palveluun).