Siirry sisältöön

Webinaareissa käsiteltiin ajankohtaisia EU-aloitteita niin kansalaisten arjen kuin laajemman teollisen mittakaavan siirtymän näkökulmasta. Kolmeen eri aamukahvitilaisuuteen osallistui yhteensä yli 500 aihepiiristä kiinnostunutta toimijaa.

EU:n uusi ekosuunnitteluasetus tekee tuotteista kestäviä ja korjattavia

Kiertotalous-Suomen EU-sääntelywebinaarien sarjan ensimmäinen osa pidettiin torstaina 2.11.2023. Webinaarissa käsiteltiin ekosuunnitteludirektiivin muutosta asetukseksi sekä tutustuttiin digitaaliseen tuotepassiin.

Webinaarin aluksi Energiaviraston johtava asiantuntija Juha Toivanen esitteli uutta ekosuunnitteluasetusta ja laajennettuja tuoteryhmäkategorioita, joilla pyritään tekemään tuotteista pitkäikäisempiä ja huomioimaan paremmin tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Asetuksen edeltäjä, ekosuunnitteludirektiivi, on aiemmin koskenut vain energiaan liittyviä tuotteita, jatkossa asetus voi koskea kaikenlaisia fyysisiä tuotteita pois lukien lääkkeet, rehu, ruoka ja moottoriajoneuvot.

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Hanna Entsalo jatkoi esityksellään ekosuunnitteludirektiivin ja tulevan asetuksen ohjausvaikutuksista kohti kiertotaloussiirtymää. Lainsäädäntö voi parhaimmillaan toimia kiertotaloussiirtymän kiihdyttäjänä, mutta samalla on myös tärkeää tunnistaa lainsäädännöstä kumpuavat hidasteet, joihin puuttumalla kestävyyssiirtymää voidaan vauhdittaa.

Lopuksi kuultiin ajankohtaista tietoa digitaalisesta tuotepassista, jonka kokonaisuutta tilaisuudessa esitteli erikoistutkija Hannu Tanner Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä. Valmistelutyö on vielä tuotepassin osalta kesken, mutta sen oletetaan alustavasti sisältävän tuotteen toimitusketjun sekä tuotteen oikeaan käyttöön, huoltoon, korjaamiseen ja kierrätykseen liittyvää tietoa.

EU-aloitteilla vauhtia arjen kiertotaloussiirtymään

Kiertotalous-Suomen sääntelywebinaarien sarjan toisessa tilaisuudessa 16.11.2023 käsiteltiin ajankohtaisia aloitteita arjen kiertotaloussiirtymään ja sen vauhdittamiseen EU:n tasolla.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Taina Nikula kertoi alustuspuheenvuorossaan EU:n kiertotalouspaketeista ja siitä, miten EU:ssa pyritään hillitsemään epämääräisten ympäristöväittämien hyödyntämistä markkinoinnissa.

Direktiivin toteutuessa sen nojalla kiellettäisiin harhaanjohtavat ympäristöväittämät sekä vastuuttomien kestävyysmerkkien käyttö markkinoinnissa, mukaan lukien hiilineutraalisuusväittämät ja päästökompensaatioon perustuvat ilmastoväittämät.

Tutkija Tero Heinonen Suomen ympäristökeskuksesta jatkoi teeman parissa ja esitteli tutkimustuloksia vihreiden väittämien esiintymisestä Suomessa. Hankkeessa pyydettiin kansalaishavaintoja ongelmallisista viherväitteistä, ja havaintoja kertyi runsaasti tiiviistä kampanjasta huolimatta. Havaintoja analysoidessa ilmeni, että yli puolessa saaduista väittämistä esiintyi monitulkintaisia tai epäolennaisuuksia korostavia väitteitä.

Tyrsky-Konsultoinnin tutkimusjohtaja Kati Berninger esitteli kommenttipuheenvuorollaan ohjauskeinoja, joita tarvittaisiin tavaroiden korjaamisen ja korjauttamisen edistämiseksi vuoden alussa käynnistyneen REPAIRED-hankkeen näkökulmasta. Tuotteiden korjauttamiselle on tunnistettuja esteitä, kuten tuotteiden huonolaatuisuus, modulaarisuuden puute, korjauttamisen kalleus ja vaivalloisuus sekä tiedon puute, esiintyy niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.

Tunnistettuja esteitä pyritään poistamaan erilaisilla EU-aloitteilla, mutta oheen tarvitaan myös kansallisia ohjauskeinoja korjauskulttuurin luomiseksi.

Tilaisuuden lopuksi Sitran asiantuntija Alexander Kohl kertoi uudistetusta Elämäntapatestistä sekä tuloksia kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten arkea kestävyyden näkökulmasta. Kyselyssä selvisi muun muassa, että kaksi kolmasosaa suomalaisista on valmiita muuttamaan elintapojaan ja kulutusvaihtoehtojaan ympäristön kannalta kestävämmiksi.

EU-aloitteet teollisen mittakaavan kiertotalouteen

Kiertotalous-Suomen EU-sääntelywebinaarien sarjan viimeinen tilaisuus pidettiin torstaina 30.11.2023. Tilaisuudessa syvennyttiin EU-aloitteisiin teollisuuden vihreään siirtymään edistämiseen kiertotalouden näkökulmasta.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Jyrki Alkio, joka esitteli EU:n teollisuuspolitiikan kokonaisuutta. Teollisuuspolitiikkapaketissa painottuvat kestävyyden ja digitalisaation ohella resilienssi ja strateginen omavaraisuus.

Alkion mukaan muuttunut tilanne vaatii uudentyyppistä ajattelua EU:lta myös teollisuuspoliittisesta näkökulmasta.

Webinaari jatkui ympäristöministeriön hallitussihteeri Johanna Roution esityksellä akkuketjun kestävyyteen puuttuvasta akkuasetuksesta, jonka toimeenpano on jo alkanut EU-jäsenvaltioissa. Akkuasetus kuvastaa uudentyyppistä EU-sääntelyä, ja kattaa elinkaaren lisäksi uusia kierrätysvelvoitteita, talteenotto- ja käyttöosuusvelvoitteita, akkujen hiilijalanjälkilmoituksen sekä raaka-aineiden vastuullisen hankinnan korostamisen.

Akkuasetuksesta siirryttiin kuulemaan tarkemmin kriittisten raaka-aineiden sääntelystä, jonka esittelystä vastasi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Topi Turunen. Euroopan komission keväällä 2023 julkaistun kriittisten raaka-aineiden aloitteella pyritään vaikuttamaan kriittisten raaka-aineiden tehokkaampaan hallintaan ja EU:n omavaraisuuden edistämiseen. Turunen esitteli erilaisia ohjauskeinoja sekä neitseellisten että kierrätettyjen raaka-aineiden käytön edistämiseksi EU:ssa.

Tilaisuuden päätteeksi Sitran johtava asiantuntija Eero Jalava argumentoi kommenttipuheenvuorossaan, että kriittisten raaka-aineiden sääntelyn ohella tarvitaan myös erilaisia kiertotalouden toimintamalleja kierrätysasteen nostamiseksi. Esityksessään Jalava korosti, että Suomessa löytyy jo nykyisin osaamista kiertotaloudessa, ja että meidän kannattaa edistää vahvasti kiertotalouden mukaisten EU:n sisämarkkinoiden syntyä.

Tilaisuuksien aineistot on koottu Kiertotalous-Suomen tapahtuma-aineistojen sivulle.

Lisätietoja:

Juuli Närhi

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Annika Markuksela

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus