Siirry sisältöön


Kiertotalous-Suomi (KiSu) on saanut positiivista palautetta ensimmäisestä toimintavuodestaan. Loppuvuonna 2023 toteutetun KiSun verkosto- ja sidosryhmäkyselyn tulokset osoittavat, että osaamisverkosto on otettu hyvin vastaan ja käyttäjät ovat varsin tyytyväisiä KiSun toimintaan. Vastaajat arvioivat KiSun saavuttaneet hyvin sille asetetut tavoitteet.

Verkosto- ja sidosryhmäkyselyn avulla kartoitettiin Kiertotalous-Suomen yhteistyökumppaneiden, verkostojen ja verkkopalvelun käyttäjien näkemyksiä ensimmäisen toimintavuoden pohjalta. Toiminnan jatkokehittämiseksi kyselyllä haluttiin saada myös tietoa eri tahojen tarpeista ja toiveista Kiertotalous-Suomelle.

”Kiitämme palautteesta ja kehitysideoista. Erityisen hienoa oli kuulla, että Kiertotalous-Suomen toiminta koetaan hyödylliseksi ja moni suunnittelee tulevaisuudessa osallistuvansa entistä enemmän KiSun toimintaan ja hyödyntävänsä kiertotaloussuomi.fi-sivustoa”, sanoo Paula Eskola Motivasta.

Monet vastaajista kertoivat, että he aikovat jatkossa hyödyntää KiSun palveluita ja sisältöjä vielä aikaisempaa enemmän. Odotettavissa näyttäisi olevan entistä enemmän ilmoituksia tapahtumakalenteriin ja ilmoitustaululle sekä lisää osallistujia Teollisten symbioosien palvelun (FISS)(siirryt toiseen palveluun) ja KiSun teemaryhmien toimintaan.

Tietoisuus kiertotaloudesta on lisääntynyt

Suurin osa vastaajista oli osallistunut jollakin tavalla KiSun toimintaan, eniten webinaareihin ja tietojen etsimiseen KiSun verkkosivuilta. Vuoden aikana kiertotalouteen liittyvä tiedonkulku on parantunut vastaajien mielestä. Suurin osa vastaajista myös kokee saaneensa KiSulta ainakin melko hyvin tukea oman kiertotalouspolun löytämiseen. Useat vastaajat arvostivat asiantuntija-apua ja tietoa kiertotalouden suuntaviivoista ja tavoitteista.

Vastaajista 39 % kertoi, että KiSu on onnistunut tukemaan kiertotalouspolun löytämisessä hyvin tai erittäin hyvin, 39 % keskinkertaisesti, 19 % melko huonosti ja 3 % huonosti.

”Hyvä, että KiSu on olemassa, todettiin useissa kommentissa. Kiertotalouden merkityksestä viestiminen, erilaisten toimijoiden tukeminen sekä kiertotalousalustan solmukohdan luominen yhteistyölle ja tiedon jakamiselle koettiin erityisen tärkeäksi”, sanoo Annukka Berg Suomen ympäristökeskus Syke:stä.

Kiertotaloustieto yhdessä paikassa

KiSun keskeiseksi hyödyksi nähdään kiertotaloustiedon tuomisen yhteen paikkaan. Vastaajat pitävät KiSun verkkopalvelua hyvänä. Kiinnostavimpina sivuina nostettiin esille muun muassa tapahtumakalenteri, kiertotalouden työkalut ja materiaalit, lait ja sääntely, kiertotalouden tilannekatsaus ja ajankohtaista-osio.

Vastaajista 89 % etsi tietoa KiSun verkkopalvelusta. Kiertotalousuomi.fi- sivustoa pidettiin varsin hyvänä, arvosana 3.8/5.

Kehittämistoiveita

Kaiken kaikkiaan Kiertotalous-Suomi on otettu hyvin vastaan. Toivottavaa on kuitenkin, että KiSun näkyvyyttä ja tunnettuutta vahvistettaisiin edelleen. KiSun kehittämisehdotuksissa nousi esille muun muassa konkreettisten toimien ja kohdennetun viestinnän toivominen erityisesti pk-yrityksille, jalkautuminen kuntiin ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen.

Kiertotalous-Suomen tunnettuus on vielä liian pieni. Viestintää tarvitaan lisää erityisesti yrityksille.

Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu sai varsin hyvät arvosanat vastaajilta. Muutamissa kommenteissa toivottiin vielä enemmän selkeyttä verkkopalvelun sisältöjen esittelyyn ja hakutoiminallisuuden kehittämiseen.

”Teemaryhmien toimintaa kiiteltiin ja samalla toivottiin, että viestintää niiden toiminnasta ja niihin liittymisestä selkiytetään. Tätä olemmekin jo edistäneet. Päivitimme tiedot verkkosivuille ja viestimme eri kanavissa teemaryhmistä”, sanoo Annukka Berg, Suomen ympäristökeskus SYKE:stä.

Kyselyn perustiedot

Kiertotalous-Suomen (KiSu) verkosto- ja sidosryhmä -kysely toteutettiin Webropol-kyselynä 24.10.-30.11.2023. Eri vastaajaryhmien vastaukset olivat samansuuntaisia, eli vastaajaryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja. Kyselyn vastaajat edustivat pääosin yrityksiä ja elinkeinoelämää (34 %), kuntia ja alueita (27 %) sekä tutkimus- ja oppilaitoksia (26 %). Vastaajien lukumäärä oli 85. Vastaajista 81 % oli osallistunut KiSun toimintaan.

Kyselyn toteutuksesta vastasivat Motiva Oy ja Suomen ympäristökeskus.

Kiitämme palautteesta ja hyvistä kehitysideoista. Kiertotalous-Suomen kehittäminen kiertotalous-hubiksi jatkuu.

Lisätietoa

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy