Siirry sisältöön

Muutostila ympäri maailmaa haastaa osaamista ja työelämätaitoja ennen näkemättömällä tavalla. Yhteiskunta ja työelämä tarvitsevat monialaisia osaajia kestävyyshaasteiden ratkojiksi ja ammattikorkeakoulut ovat tämän huomioineet sitoutumalla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteisiin (Arene 2020) sekä vahvistamalla näiden kompetenssien kehittymistä koulutusohjelmissaan.

Turun, Tampereen, Lapin ja LAB-ammattikorkeakoulujen kautta pääsee opiskelemaan kestävyysosaamista kasvattavaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Koulutusten ytimessä on kiertotalouden, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemat ja se, kuinka nämä kytkeytyvät osaksi tulevaisuuden työelämää.

Kestävyysosaamisen tarve on akuutti yhteiskunnassa

Eurooppalaiset korkeakoulupoliittiset linjaukset ovat miltei yksimielisiä
siitä, että tärkeimmät taidot menestyä työelämässä tulevat olemaan elinikäinen oppiminen
sekä kyky tunnistaa ja arvioida omaa osaamistaan ja kehittää sitä. Näiden
taitojen rinnalle on äskettäin noussut kestävän kehityksen osaaminen. Esimerkiksi
OPH:n Osaaminen 2035 -raportti nostaa tärkeimmäksi tulevaisuuden
työelämätaidoksi kestävän kehityksen periaatteiden tuntemuksen. (Konst 2021)

Tutkimuksessa on koottu viisi kestävän kehityksen ratkaisujen avainkompetenssia (Konst 2021):

  • systeemisen ajattelun kompetenssi (monimutkaisten systeemien rakenteiden ja dynamiikan ymmärtäminen)
  • ennakoivan ajattelun kompetenssi (kyky hahmottaa tulevaisuuden kehityskulkuja)
  • normatiivinen kompetenssi (kyky ohjata muutoksen suuntaa)
  • strateginen kompetenssi ((kyky toteuttaa ja toimeenpanna siirtymiä kestävämpiin ratkaisuihin)
  • ihmissuhdekompetenssi (kommunikaatio- ja yhteistyökyvyt sekä poikkitieteellinen yhteistyö).

Turun, Tampereen, Lapin ja LAB-ammattikorkeakoulujen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat juuri näihin osaamistarpeisiin.

Ammattikorkeakoulujen tärkeä rooli ylempien tutkintojen tuottajana

Ammattikorkeakoulut tarjoavat alempien tutkintojen lisäksi ylempiä korkeakoulututkintoja. Näiden tuttavallinen kutsumanimi on YAMK eli ylempi AMK-tutkinto. Näitä on ollut tarjolla jo yli 20 vuotta. Yliopistoissa suoritettuihin maisterin tutkintoihin suhteutettuna, useampi kuin joka viides Suomessa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto on jo YAMK-tutkinto. (Arene 2022).

Tutkintoja ohjaa ajatus työelämän kehittämisestä

YAMK-tutkintoja ja niiden kehittämistä on alusta asti ohjannut ajatus työelämän kehittämisestä. Tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt riittävää työkokemusta ja tutkinnon sisällöt sekä opinnäytetyö on suunniteltu erityisesti työelämässä tarvittavan osaamisen lisäämiseen ja kehittämiseen. Tutkintojen sisällöissä painotetaan sekä eri alojen erityisosaamista että geneerisempiä johtamiseen, projektityöhön ja työelämän kehittämiseen liittyvää osaamista. Metodista ja teoreettista osaamista unohtamatta. (Arene 2022)

Koulutukset vahvistavat kestävyysosaamista

Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2023 uusi ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä Kestävä kiertotalous -koulutus, 1,5 – 2 vuoden mittainen koulutus antaa hyvät valmiudet kehittää ja luoda kestävää kiertotaloutta. Samalla kiertotalousperiaate leviää laajemmalle yhteiskuntaan ja tulee osaksi yritysten arkipäivää. Koulutuksessa opittaan kiertotalouden liiketoiminnan kehittämistä, systeemistä muutosta, kiertotalouden mahdollisuuksia ja haasteita, analyyttista ajattelua sekä projektinhallintataitoja.

Lapin ammattikorkeakoulu käynnistää syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa uuden kansainvälisen ja englannin kielisen Managing Sustainability and Systems Change -YAMK-tutkintokoulutuksen. (Lapin AMK 2023) Koulutusohjelmaan haetaan monialaista ja monikulttuurista opiskelijaryhmää, jotka yhteistyössä tunnistavat asiantuntijaroolinsa tulevaisuuden kestävyyshaasteiden ratkaisijoina. Keskeisessä roolissa on ottaa haltuun transformatiivisen oppimisen ja työskentelyn taidot, joilla pystytään luomaan syvemmän tason reflektoinnin ja oppimisen tiloja. (Joutsenvirta ym. 2022) Transformatiivisen oppimisen taitojen rinnalla koulutuksella vahvistetaan aiemmin hankittua osaamista ja kestävän kehityksen sekä vihreän siirtymän edistämiseen tarvittavia taitoja.

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Risk Management and Circular Economy (RiMCE) master-koulutus on seuraavan kerran opiskelijoiden haettavissa joulukuussa 2023. Ohjelmassa voi suorittaa Master of Engineering, Master of Natural Resources tai Master of Business Administration -tutkinnon eli joko 60 tai 90 opintopisteen laajuiset YAMK-opinnot. Intensiivijaksot Tampereen kampuksella ovat syyskuussa, tammikuussa ja huhtikuussa mutta muuten opinnot ovat verkossa. Ohjelman pedagoginen valinta on “collaborative learning”, jota syventää erityisesti monikulttuurisuus ja opiskelijoiden erilaiset koulutus- ja ammatilliset taustat.

LAB-ammattikorkeakoulussa toimivat teknologian alalla ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmat Kestävä kaupunkiympäristö ja sen sisarohjelma Urban Sustainability, jotka toteutetaan yhteisesti englanninkielisillä luennoilla ja työskentelyllä, suomenkielisessä ohjelmassa oppimistehtävät suoritetaan suomeksi. Seuraava haku ohjelmiin on tammikuussa 2024. Vuonna 2012 käynnistynyt YAMK-koulutus yhdistää opiskelijoita pohtimaan erityyppisiä työelämähaasteita edustamistaan näkökulmista liittyen mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kestävän muutoksen johtamiseen ja hallintaan sekä kaupunkien vuorovaikutukselliseen kehittämiseen (Aarrevaara ym. 2019).

Kutsu yhteistyöhön

Turun, Tampereen, Lapin ja LAB-ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä ylempien tutkintojen osalta. Muutkin korkeakoulut voivat ottaa yhteyttä yhteistyön tiimoilta: kiertotalous2.0@turkuamk.fi. Kestävyysmuutos on tärkeä tehdä yhdessä.

Lisätietoja koulutuksista

Lähteet