Siirry sisältöön

Nykyistä kestävämpi luonnonvarojen kulutus edellyttää kiertotalouden julkisten hankintojen laajempaa käyttöönottoa. Kestävillä kiertotaloushankinnoilla voidaan edistää raaka-aineiden kiertoa ja vähähiilisyyttä sekä saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja luoda uusia työpaikkoja. Kiertotalous-Suomen kiertotalouskahveilla 25.5.2023 kuultiin esimerkkejä ja toimintamalleja, joilla voidaan vauhdittaa julkisia kiertotaloushankintoja.

KEINO:n Kiertotalousakatemia sparraa kiertotaloushankintojen johtamisessa ja toimeenpanossa

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) järjestää kiertotaloushankintojen johtamisen akatemian syksyllä 2023, jossa osallistujat saavat sparrausta kiertotalouden huomioimiseen niin yksittäisissä hankinnoissa kuin myös systemaattisempaan hankintojen kehittämiseen. Kiertotalousakatemian kehittämisohjelman painopisteinä ovat rakentamisen suunnittelun ja toteutuksen hankinnat eli infrarakentaminen, uudis- ja korjausrakentaminen sekä purkaminen.

Onnistunut hankinta edellyttää yhteistyötä ja osaamista

Motivan asiantuntija Suvi Salmela esitteli tilaisuudessa Kiertotalousakatemian(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) toimintaa ja tuloksia.

Tyypillisiä kehittämistarpeita hankintatoiminnassa on yhteistyön lisääminen organisaation sisällä hankintoja tehdessä sekä ylipäätään kiertotalousosaamisen lisääminen.

Tilaajat kokivat, että markkinavuoropuheluita tulisi hyödyntää aktiivisemmin, jotta pystytään paremmin tunnistamaan saatavilla olevia ja hankkeeseen soveltuvia uusiomateriaaleja.

Akatemian päätöstilaisuudessa kukin osallistujaorganisaatio esitteli omat kehittämistoimet kiertotalouden huomioimiseksi hankinnoissa. Lisäksi organisaatiokohtaisissa sparrauksissa tunnistettiin käsillä oleviin rakentamisen hankintoihin kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä ja hankintakriteereitä.

Tähän mennessä kiertotalousakatemiaan ovat osallistuneet Turun, Lappeenrannan, Riihimäen ja Porin kaupungit, Tampereen tilapalvelut sekä Väylävirasto.

KEINOn Kiertotalouden hankintojen teema-akatemian syksyn 2023 hakuaika on päättynyt, mutta voit olla suoraan yhteydessä suvi.salmela@motiva.fi, jos haluat mukaan.

Kiertotalous osaksi Tampereen Tilapalveluiden rakennushanketta Kiertotalousakatemian opein

Tampereen Tilapalvelut Oy osallistui KEINO:n kiertotalousakatemiaan syksyllä 2022. Heillä Kiertotalousakatemiassa sparrattavina hankintoina olivat koulunkohteen purku ja uuden koulun rakentaminen, jotka haluttiin toteuttaa kiertotalouden periaatteet huomioiden. Hankintaan otettiin mukaan kiertotalouskonsultti, jonka tehtävänä on edistää kiertotalousnäkökulmaa hankkeessa. Osana akatemian kehitysohjelmaa toteutettiin toimintasuunnitelma kiertotalouden edistämiseksi.

Tampereen Tilapalveluiden hankintapäällikkö Mira Malmi-Jylängi kertoi Kiertotalouden johtamisen akatemiasta saaduista kokemuksista:

Kiertotalousakatemiasta saimme yleistietoa aiheesta, ja kiertotalous käsitteenä nousi osaksi päivittäistä arkea yrityksessämme. Kehitysohjelman myötä opimme, että kiertotalouden toteutumisen edellytyksenä on päätösten oikea-aikaisuus. Tärkeä havainto oli se, että kilpailutusvaiheessa ei voi vaikuttaa kaikkiin asioihin ja kannattaa laatia hankintakalenteri, niin tulevat kilpailutukset voi nähdä jo hyvissä ajoin.

Kiertotalouden toteutumisen edellytyksenä on päätösten oikea-aikaisuus

Tavoitteiden etenemistä on myös tärkeää seurata. Aiomme jatkossa hyödyntää Kiertotalousakatemian oppeja tekemällä hankinta- ja laatuorganisaatioiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja lisäämällä rakennushankepalveluiden hankintojen ohjausta.

Tietopaketti kiertotaloushankintojen tueksi

Erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskuksesta muistutti, että kiertotalouden ja vähähiilisyyden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Ympäristöhyötyjen lisäksi kiertotaloushankinnoilla voidaan saavuttaa myös monenlaisia hyötyjä ja positiivisia vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen.

Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus haastattelivat vuonna 2021 Circwasten edelläkävijäkuntia kiertotaloudenmukaisista hankinnoista. Tutkimus osoitti, että vaikka kunnilla on kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita ja kiertotaloushankintoja jo tehdään, ne eivät vielä toteudu systemaattisesti.

Uusi Kiertotaloushankintojen käsikirja

Edellä mainitun ja muiden tutkimusten oppien pohjalta koostettiin kiertotaloushankintojen käsikirja, joka kokoaa kiertotaloushankintojen oppeja, tulkintoja ja esimerkkejä.

Tietopaketista löytyy vastauksia muun muassa miksi kiertotaloushankintoja tarvitaan, mitä kiertotaloushankinnoilla tavoitellaan, miten hankinnat edistävät kiertotalouden liiketoimintaa ja miten kiertotaloushankintoja tehdään onnistuneesti.

Käsikirja on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville: hankintoja tekeville, hankinta-asiantuntijoille ja eri alojen asiantuntijoille.

Lisätietoa