Siirry sisältöön

Kiertotalouden kasvavaan osaajapulaan haettiin ratkaisuja Mistä osaajat kiertotalouteen -webinaarissa 21.11.2022. Tilaisuuteen osallistui yli 150 kiertotalouden koulutuksen, valmennuksen ja osaamisen parissa työskentelevää koulutussektorin, yritysmaailman sekä julkisen ja kolmannen sektorin osaajaa. Webinaarissa luotiin tilannekuvaa kiertotalouden osaamisen tilasta ja kehittämistarpeista, mietittiin jatkoaskeleita ja kiteytettiin eri toimijoiden rooleja. Työpajoissa keskusteltiin ja kehitettiin osaamisen tulevaisuutta ideoiden konkreettisia ehdotuksia jatkoaskeleiksi.

Kiertotalous on Suomelle iso mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja hyvinvointia kestävä kehitys huomioiden. Tarvitsemme monipuolisesti näkemyksiä ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen, jotta pystymme siivittämään kiertotalouden kasvuun Suomessa.

Mistä osaajat kiertotalouteen -webinaarin järjestivät työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö yhteistyössä Kiertotalous-Suomen kanssa.

”Muutos on mahdollisuus, sillä se tarjoaa kasvumahdollisuuksia ja työtä Suomelle. Koulutus- ja kehittämispalveluiden tarjontaa on jo runsaasti. Palveluiden tarjoajien kannattaa verkostoitua ja suunnitella yhdessä koulutuksia ja varmistaa, että koulutusten tarjonta ja kohdistus vastaavat kysyntään. Verkostoituminen monipuolistaa koulutustarjontaa. Tärkeätä on panostaa uraohjaajiin ja koulutusta hankkiviin, koska he ovat avainasemassa muutoksen osaamisen edistämisessä”, sanoo erityisasiantuntija Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Tilaisuuden tärkeimpiä viestejä oli, että kun erilaiset toimijat miettivät omaa tulevaisuuttaan, niiden kannattaisi pohtia kiertotaloussiirtymän vaatimia toimia ja etenkin osaamistarpeita. Osaamisen tukemisessa on työtä hyvin monenlaisille toimijoille esimerkiksi perinteisistä koulutusorganisaatioista uraohjaajiin sekä alueellisista hankkeista valtakunnalliseen Osaamisen ennakointifoorumiin”, sanoo erityisasiantuntija Annukka Berg, ympäristöministeriöstä.

Kiertotalouden osaamisen tilannekuva

Kiertotalouden osaamisen tilannekuvassa kuultiin puheenvuorot työeläkeprofessori Reijo Karhiselta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Teknologiateollisuus ry:stä, Tekniikan akateemisista, Sitrasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kohti tulevaisuuskestävää osaamistasetta – Reijo Karhinen, työelämäprofessori

Osaaminen on pääomaa yrityksille ja meidän pitää huolehtia oikeanlaisesta osaamisesta huomisen toimintaympäristössä. Yritysten katse kannattaa suunnata lähitulevaisuutta pidemmälle, sillä muutos tulee olemaan nopeampi, kun moni osaa odottaa. Mikä on yrityksenne osaamistase 2030?, kysyi Reijo Karhinen.

Osaamisen uudistamista on johdettava suunnitelmallisesti, Reijo Karhinen

Kiertotalouden osaamista tarvitaan yrityksissä eri tasoilla, johtotasosta työntekijöihin ja viestijöistä asiantuntijoihin. Johdolla on ensisijainen vastuu osaamisen uudistamisesta ja se on viime kädessä viestintää. Osaamisen uudistamista on johdettava suunnitelmallisesti.
Yritysten ja korkeakoulujen sekä oppilaitosten yhteistyötä tulee lisätä. Tärkeätä on panostaa oikeisiin kehittämisteemoihin.

Miksi puhumme tänään kiertotaloudesta ja osaamisesta? – Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriö

Kiertotalouden osaajia, kouluttajia ja koulutusta tarvitaan julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä oppilaitoksissa. Mistä saamme riittävästi osaajia kiertotalouteen?

Toimijakenttä on tällä hetkellä hajanainen. Huutavaan osaajapulan ratkaisuun tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa vielä enemmän, kun sitä tehdään tällä hetkellä.

Meillä on käsillä iso abstrakti haaste, jossa yritämme ratkaista seuraavia kysymyksiä: Miten kasvattaa kierotalouden osaamisen tasoa riittävän nopeasti, Mitä taitoja tullaan tarvitsemaan ja Miten osaamispalveluita kehitetään? Miten varmistetaan, että meillä on tulevaisuudessa sellaisia osaajia, jotka osaavat siirtää tietoa?

Ratkaistavana on sekä abstrakti että konkreettinen haaste, Sari Tasa

Meillä on myös käsillä hyvin konkreettinen haaste. Kiertotalouden osaamistarvetta on monella tasolla, osaamista tulee kehittää koululaisten, opiskelijoiden, yritysten, työssä olevien, muutoshalukkaiden työntekijöiden ja työttömien parissa. Nyt töissä olevista jopa 60 prosenttia on eläkkeellä vuonna 2035, eli meillä on aikaa vain 12 vuotta.

Mistä osaajat yrityksiin ja yritysten kehittämiseen? – Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry

Teknologia-alalla kiertotalouden megatrendi kiinnostaa, sillä yli puolet yrityksistä pitää kiertotaloutta merkittävänä mahdollisuutena liiketoiminnalle ja 40 prosenttia omaa jo hyvät tai erinomaiset mahdollisuudet kiertotaloussiirtymään.

Teknologian piirissä on tunnistettu yli 2 300 osaajan vuotuinen vaje, mikä tulee sekä ammatillisen koulutuksen puolelta että myös korkeakoulutetuista. Suunnilleen puolet tästä kokonaistarpeesta tulee eläköitymisestä ja toinen puoli tulee kasvusta. Tarvitsemme vuosikymmenen 2030 loppuun mennessä yli 50 000 maahanmuuttajaa.

Toimialoille oma kiertotalousohjelma, Helena Soimakallio

Olisi hyvä, jos kaikki toimialat tekisivät oman kiertotalousohjelmansa samaan tapaan, kuin vähähiilisyyden tiekarttoja on tehty. Niissä keskeisenä osana tulisi olla osaamistarpeiden tunnistaminen.

Murrokseen tarvitaan muutakin kuin matematiikkaa –Jussi-Pekka Teini, Tekniikan akateemiset

Lineaaritaloudesta kiertotalouteen siirryttäessä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja poikkitieteellistä yhteistyötä.

Tuotesuunnittelulla on iso merkitys kiertotaloudessa. Ympäristövaikutuksista jopa 80 prosenttiin voidaan vaikuttaa tuotesuunnitteluvaiheessa, olipa kysymys tehtaasta tai tietokoneesta.

Kaikkiin tekniikan opintoihin tulee sisällyttää kiertotaloussisältöjä ja antaa kaikille opiskelijoille kiertotalouden perusvalmiudet. Jokaisen insinöörin pitää olla tietoinen planeettamme rajoista ja luonnonvarojen rajallisuudesta, jotta hän oppii suhteuttamaan valintojaan.

Kaikkiin tekniikan tutkintoihin kiertotalousopintoja, Jussi-Pekka Teini

Insinöörien pitää altistua opinnoissa poikkitieteellisyyteen ja tehdä yhteistyötä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Yhteiset projektikurssit esimerkiksi kaupallisten alojen ja muotoilijoiden kanssa ovat vaikuttavia.

Vihreään siirtymään tarvitaan muutakin kuin matematiikkaa, tekniikkaa ja vahvaa luonnontiedeosaamista. Vihreä siirtymä vaatii aktiivisia kansallisia politiikkatoimia osaamiskysymyksissä.

Vihreä uraohjaus – Miten viitoittaa vastuullisesti tietä tuntemattomaan – Teea Oja, työ- ja elinkeinoministeriö

Vihreään siirtymään ja kestävään kehitykseen siirryttäessä tulemme tarvitsemaan vihreää uraohjausta, joka viitoittaa meitä vielä tuntemattomaan maailmaan. Uravalinnoilla on vaikutusta planeetan hyvinvoinnille. Keskeistä on ratkaista miten voimme houkutella työvoimaa riittävästi eri aloille, jotta vihreä siirtymä onnistuu. Vihreän siirtymän näkökulmat pitää saada osaksi ohjaustoimintaa ja ohjaajilla tulee olla luotettavaa tietoa eri alojen näkymistä.

Vihreän siirtymän näkökulmat osaksi ohjaustoimintaa ja ohjaajille luotettavaa tietoa eri alojen näkymistä, Teea Oja

Asiaan liittyy filosofisia kysymyksiä: Kenen hyvää uraohjauksen tulisi edistää – yksilön, yhteiskunnan vai maapallon, ja missä määrin? Työvoimaa tulisi pystyä houkuttelemaan vihreän siirtymän alalle ympäristöahdistusta lisäämättä ja luomalla toivoa tulevaisuuteen. Ohjauksen tulee myös varmistaa, että yksilöt ohjataan aloille, joille on kysyntää myös tulevaisuudessa.

Koulutuspalveluilla on todella tärkeä rooli vihreässä siirtymässä. Taitojen päivittämistä ja uusien taitojen oppimista tarvitaan sekä yrityksissä että oppilaitoksissa. Vihreän siirtymän osaamistarpeiden tunnistaminen ja osuvan koulutustarjonnan kehittäminen ovat avainasioita juuri nyt. Tarvitaan luotettavaa tietopohjaa, jotta voidaan rakentaa sujuvia koulutuspolkuja ja edistää työikäisten jatkuvaa oppimista.

Sitran työ kiertotalouden osaamisen edistämisessä – Mitä opimme? Eero Jalava, Sitra

Suomi on ollut edelläkävijä kiertotalouden osaamisen kehittämisessä. Vuonna 2018 Suomen korkeakoulut olivat globaalistikin etunenässä kiertotalouteen liittyvien koulutussisältöjen tuottajina. Mielenkiintoista olisi nähdä mikä tilanne on nyt.

Kiertotalouteen liittyvä koulutustarjonta kasvaa nopeasti etenkin ammattikorkeakouluissa. Koulutustarjonta kattaa useimmat korkeakoulut, mutta se on hyvin keskittynyttä. Kiertotalous pitäisikin saada läpileikkaavasti mukaan koulutusohjelmiin.

Kiertotalous läpileikkaavasti mukaan koulutusohjelmiin, Eero Jalava

Siirtymä kiertotalouteen muuttaa tapojamme valmistaa tuotteita ja tehdä töitä. Marraskuussa 2022 julkaistussa Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä -katsauksessa(siirryt toiseen palveluun) tarkasteltiin rakennus-, kemia, ja teknologia-alaa.

Tässä on keskeisiä nostoja katsauksesta:

  • Hiilineutraali kiertotalousmurros vaatii ennen kaikkea kykyä ja joustavuutta oppia uusia asioita.
  • Tärkeimmät osaamisvaatimukset liittyvät myös tulevaisuudessa kunkin alan perusosaamiseen. Perusosaamisen päälle rakentuu tehtäväkohtaista kiertotalousosaamista työssä oppien tai täydennyskoulutuksen kautta.
  • Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kiertotalouden, ja digitalisaation arvioidaan tulevan osaksi kaikkea toimintaa kaikilla toimialoilla.
  • Tiedonvaihdon ja yhteistyön merkitys kasvaa ja eri alat tulevat sekoittumaan vahvemmin keskenään. Töitä tehdään jatkossa eri alojen ja toimintojen osaamista yhdistävissä tiimeissä.
  • Kiertotalouden periaatteet tulisi integroida nykyisiin koulutusohjelmiin, ja mahdollisuuksia kasvattaa kiertotalousosaamista työssä oppien tai täydennyskoulutuksen kautta tulisi lisätä

Yhteenveto ja loppukeskustelu – Petri Lempinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ, elinkeinoelämä ja sitä tukeva yhteiskunta koulutusjärjestelmineen ja tutkimuslaitoksineen ovat muuttumassa nopealla tahdilla. Tarve osaamisen uudistamiselle on suuri. Olemme suuren muutoksen edessä ja keskeistä on miettiä, miten koulutustarjonta saadaan vastaamaan työelämän toiveita ja miten julkinen rahoitus kohdennetaan oikein ja miten opiskelijat saadaan opiskelemaan tulevaisuuden aloja. Tärkeintä on se, että korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kautta yrityksiin siirtyy osaamista.

Tietoa ja taitoa kiertotaloudesta tarvitaan kaikilla tasoilla, Petri Lempinen

Tietoa ja taitoa kiertotaloudesta tullaan tarvitsemaan kaikilla tasoilla johtajista tuotteiden suunnittelijoihin ja viestijöistä työntekijöihin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltosektori on suuri työllistäjä ja resurssien käyttäjä. Sillä millaiset työ- ja johtamisprosessit sote-sektorilla ovat ja miten kiertotalousasiat siellä osataan, voidaan vaikuttaa kestävän kehityksen jalanjälkeen merkittävästi.

Osaaminen pitää saada käyttöön laajalla rintamalla. Osaamisvaatimukset ovat esimerkiksi erilaisia insinööreille, jotka teollisuudessa suunnittelevat tuotantoprosesseja, kun rekankuljettajalle, joka tuo raaka-aineita.

Tärkeintä on se, että korkeakoulutuksen kautta yrityksiin siirtyy osaamista. Vuoropuhelun pitää toimia yrityksien ja oppilaitosten välillä.

Kiertotalous-Suomi on uusi kiertotalouden tiedon ja osaamisen solmukohta – Petrus Kautto, Syke

Kiertotalous-Suomi on osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Verkosto tukee eri toimijoita oman kiertotalouspolun löytämisessä.

Kiertotalous-Suomen tavoitteena on tukea kuntien, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan ja kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä.

Kiertotalous-Suomen tavoitteena on helpottaa eri toimijoiden tiedon saantia, yhdessä tekemistä ja verkostoitumista. Kiertotalous-Suomen roolia voidaan kehittää edelleen tukemaan kiertotalouden osaamisen kehittämistä ja levittämistä.

Mistä osaajat kiertotalouteen työpajat

Tilannekuvawebinaarin jälkeen osallistujat jakautuivat neljään rinnakkaiseen työpajaan, joiden tavoitteena oli syventää luento-osuuden tilannekuvaa kiertotalouden osaamisen eri osa-alueista sekä hakea konkreettisia jatkoaskeleita tulevaan.

Rinnakkaistyöpajojen teemat olivat:

  • Osaamisen kehittäminen työpaikoilla
  • Työurat siirtymässä
  • Miten opettajat saadaan innostumaan kiertotalouden sisällyttämisestä omaan opetukseen?
  • Kiertotalouden osaamisen verkostot ja keskukset

Rinnakkaisista työpajoista on tekeillä kooste, ja linkki siihen tulee tälle sivulle ennen joulua.

Kiertotalous-Suomi, keskeiset ministeriöt ja yhteistyökumppanit jatkavat työtä kiertotalouden osaamisen parissa. Halutessasi voit ottaa yhteyttä työpajan järjestäjiin uusien yhteistyökuvioiden merkeissä.

Työpajan aineistot

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Hanna Savolahti (perhevapaalla)

Tutkija, Suomen ympäristökeskus