Siirry sisältöön

Euroopan unioni on ottanut merkittäviä askeleita vastatakseen verkkoalustojen, yritysdatan ja tekoälyn hyödyntämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kisun kiertotalouskahveilla 14.12.2023 kuultiin Datatalouteen liittyvän EU-sääntelyn uudistuksesta. Uudella sääntelyllä tulee olemaan vaikutuksia esimerkiksi mainonnan kohdentamisen ja datankeruun ehtoihin sekä dataa hyödyntäviin kiertotalousratkaisuihin.

EU:n datasääntely pähkinänkuoressa

Uudet datatalouden säädökset, kuten Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA), Data Act (DA), sekä innovaatioita edistävät toimet datanvälityspalvelujen ja dataluovuttajien osalta, ovat suunniteltu parantamaan läpinäkyvyyttä, turvaamaan yksityisyyttä ja edistämään oikeudenmukaisempaa kilpailua datatalouden alalla.

Alustuksessaan datasääntelyä avannut johtava asiantuntija Tarmo Toikkanen Sitralta muistutti, että sääntelymuutosten odotetaan luovan pohjan entistä innovatiivisemmalle ja vastuullisemmalle datataloudelle Euroopassa.

”EU:n datatalouden sääntelyn uudistukset ovat merkittävä askel kohti avoimempaa, oikeudenmukaisempaa ja turvallisempaa digitaalista ympäristöä. Säädökset ovat suunniteltu tasapainottamaan käyttäjien tarpeet, yritysten toimintamahdollisuudet ja yhteiskunnan turvallisuus”, kertoo Toikkanen.

Digital Services Act (DSA)(siirryt toiseen palveluun) koskee online-alustoja ja palveluntarjoajia. DSA määrittelee selkeät säännöt sisällön moderointiin, edistää läpinäkyviä toiminnan periaatteita yrityksille ja asettaa kohtuulliset ehdot mainonnan kohdentamiseen. DSA myös velvoittaa online-alustojen moderointiin, jotta voidaan estää laittoman sisällön leviäminen verkossa. Sääntelyyn liittyy läpinäkyvän toiminnan periaatteet, joiden mukaan yritysten on noudatettava selkeitä sääntöjä, jotka liittyvät käyttäjien oikeuksiin, ja toimittava avoimesti käyttäjiensä suuntaan.

DSA asettaa myös ajat mainonnan kohdentamiselle. Esimerkiksi henkilöprofiiliin perustuva mainonta on kielletty alaikäisiltä, ja arkaluontoisten tietojen perusteella tapahtuva mainonta on rajoitettua.

DMA (Digital Markets Act)(siirryt toiseen palveluun) puolestaan keskittyy suurten online-alustojen markkinavoimaan ja tarjoaa enemmän valinnanvaraa kuluttajille sekä yrityksille pääsyn yhtäläisiin datavarantoihin. DMA antaa käyttäjille enemmän valinnanvaraa palveluntarjoajiin, vähentäen suurten alustojen markkinavoimaa. Sääntely myös edistää kilpailua ja uusia innovaatioita, avaamalla suurten alustojen datavarantoja muille yrityksille.

Data Act (DA)(siirryt toiseen palveluun) tuo sääntelyä datan liikkuvuuteen ja turvallisuusnäkökulmiin sekä avaa julkisen sektorin pääsyyn yritysten dataan esimerkiksi hätätilanteissa. DA asettaa tiukat turvavaatimukset, kun yritykset jakavat dataa EU:n ulkopuolelle. Sääntely varmistaa myös yrityksille oikeuden vaihtaa palveluntarjoajia ja säilyttää samalla datakontrollin.

IoT Data -osiossa keskitytään kuluttajien oikeuksiin laitteidensa dataan. Säädöksen avulla käyttäjille taataan samanlainen pääsy laitteidensa lähettämään dataan kuin laitteiden valmistajilla on. Asiakkailla tulee myös olla oikeus lähettää data eteenpäin kolmansille osapuolille.

Data Governance Act (DGA)(siirryt toiseen palveluun) edistää muun muassa datan välittäjien ja altruististen organisaatioiden roolia datataloudessa.

Data intermediaries:(siirryt toiseen palveluun) Datanvälityspalvelujen perustaminen yhteisvoimin mahdollistaa tehokkaamman ja luotettavamman datan liikkuvuuden eri toimijoiden välillä.

Data altruistic organisations(siirryt toiseen palveluun): Datanvälityspalvelujen perustaminen yhteisvoimin mahdollistaa tehokkaamman ja luotettavamman datan liikkuvuuden eri toimijoiden välillä.

Sitra on kehittänyt verkkokurssin, joka avaa käyttäjille EU sääntelyn tuomia uudistuksia datapalveluihin. Tutustu Sitran Datatalouden ABC -verkkokurssin materiaaleihin(siirryt toiseen palveluun).

Datasääntely uudistaa myös kiertotalouden datapalveluita

EU:n uudistukset näkyvät vahvasti myös kiertotalouteen liittyvässä datasääntelyssä ja laaja-alaisemmin kiertotalouden edistämisessä. EU:n kiertotalouden ja sen datasääntelyn taustalla vaikuttavat ennen kaikkea EU:n Green Deal, datastrategia sekä EU:n rahoituksen ja raportoinnin taksonomia ja raportointivelvoitteet.

Informaation hallinnan vaatimukset tulevat kattamaan laajasti erilaisia tuotteita, muun muassa uudistettuun ekosuunnitteluasetukseen sisältyvän digitaalisen tuotepassin myötä.

EU:n rahoitukseen liittyvät kestävyyden raportointivelvoitteet tuovat vauhtia ja luovat taloudellisia kannustimia kiertotalousratkaisuille. EU tulee suuntaamaan rahoituksia siten, että kestävyys nousisi talouden keskiöön.

Jatkossa tullaankin uudella tavalla painottamaan mitattavuutta, tavoitteellisuutta ja vertailukelpoisuutta kaikissa kestävyyteen liittyvissä väitteissä sanoo tutkija Kristiina Valtanen, VTT:ltä.

”Sijoittajilta, yritysten toimitusketjuilta ja yhteistyökumppaneilta tulee yrityksille yhä enemmän datavaatimuksia kestävyydestä ja kestävyysriskeistä. Sen seurauksena rahoituksen saaminen helpottuu, jos omista kestävyystoimista pystyy kertomaan luotettavasti ja yhteisillä mittareilla”, jatkaa tutkija Kristiina Valtanen VTT:ltä.

EU taksonomiassa, kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmässä on laajoja teknisiä kriteeristöjä, jossa kiertotalous ja kiertotalouteen siirtyminen ovat mukana. Alkuvaiheessa taksonomia koskee vain suuria pörssiyhtiöitä, mutta toimitusketjujen kautta datavaatimukset valuvat myös pienemmille alihankkijoille.

Kiertotalous tulee pian olemaan osa yrityksen tuloksen perusmittareita ja datasta tulee uudenlainen kilpailutekijä, sanoo Valtanen.

Digitaalinen tuotepassi tuo tuotteeseen liittyvät keskeiset tiedot yhteen paikkaan

Tulevaisuudessa kasvavat tiedonkeruuvaatimukset edellyttävät, että kiertotalouden dataa pystytään hallitsemaan digitaalisilla tuotepasseilla. Niiden avulla voidaan kerätä dataa tuotteiden kestävyydestä, raaka-aineista, materiaaleista ja turvallisuudesta. Digitaaliset tuotepassit ovat keino nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen ja edistää vastuullista liiketoimintaa tarjoamalla tuotetietoa läpinäkyvästi datan omistajuus ja eri osapuolien pääsyoikeudet huomioiden.

”Tuotepassi tulee tekemään tuotetiedosta koneluettavaa, löydettävää ja todennettavaa. Samalla tiedonkeruuvaatimukset kasvavat ja datan verifioinnin rooli korostuu. Uudistukset vaativat nyt yrityksiltä laaja-alaisia, läpi organisaation ulottuvia ponnistuksia ja muutoksen johtamista”, muistuttaa Valtanen.

Innovatiivisia esimerkkejä datatalouden kiinnostavimmat listan ratkaisuista

Asiantuntija Emma-Leena Kemppainen, Sitrasta esitteli datatalouden kiinnostavimmat listan ratkaisuja.(siirryt toiseen palveluun)

”Datatalouteen siirtyminen merkitsee mittavaa murrosta ja mahdollisuutta yrityksille ja muille toimijoille. Datan avulla voidaan tuottaa parempia palveluita ja hyvinvointia. Kykyä datan hallitsemiseen tarvitaan myös kestävyyskriisin ratkaisemisessa”, muistutti Kemppainen.


Sitra halusi vauhdittaa jo etenevää datatalouskehitystä kokoamalla avoimella haulla listan Suomen kiinnostavimmista reilun datatalouden ratkaisuista ja samalla kannustaa suomalaisia kehittämään datavetoista toimintaa ja ratkaisuja.

”Listan avulla halutaan tehdä näkyväksi, minkälaisia dataa hyödyntäviä ratkaisuja Suomesta jo löytyy, miten dataa on hyödynnetty oivaltavasti ja mitä hyötyjä uusilla ratkaisuilla on saavutettu”, kertoo Kemppainen.

Avoimella haulla haettuun listaan valikoitui 24 eri vaiheissa olevaa ratkaisua, jotka näyttävät suuntaa datatalouden tulevaisuuden potentiaalista. Listalta löytyy kolme kategoriaa: palvelut kuluttajille, palvelut yrityksille ja infrastruktuuriratkaisut.

Kuluttajille tarkoiteut palvelut tukevat ihmisten sujuvaa arkea. Esimerkiksi K- ja S-ryhmän sovellukset, koostavat visualisoitua ja jäsenneltyä ostodataa kuluttajille.

Yrityksille tarjottavista palveluista löytyy esimerkiksi luontovaikutusten ja hiilijalanjäljen arvioimiseen tähtäävä Biocode. Materialisting auttaa rakentajia tekemään kestävämpiä materiaalivalintoja.

Infastruktuuriratkaisut on kolmas kategoria, josta löytyy esimerkiksi ratkaisuja, jolla eri organisaatiot voivat liittää tietojärjestelmiään toisiinsa kustannustehokkaasti ja helposti, jotta voidaan rakentaa data-avaruuksia.

Data-avaruudet on tarkoitettu datan jakamiseen luotettavasti tietyllä toimialalla ja toimialojen välillä. Riippumattomien datan välityspalveluiden avulla kaikenkokoiset toimijat voivat päästä helpommin osaksi datataloutta. Palvelut varmistavat, että dataa liikutellaan ja käytetään data-avaruudessa, eli tietoalueella sovitulla tavalla ja luotettavasti, mutta välityspalvelulla itsellään ei ole pääsyä tuon datan sisältöön. Datanvälityspalveluihin kuuluu esimerkiksi järjestelmiä, joilla eri organisaatiot voivat liittää tietojärjestelmiä toisiinsa. Esimerkiksi Tritom datanvälityspalvelu jakaa dataa luotettavasti eri toimijoiden välillä.

KiSun kiertotalouskahvit 1.2.2024: Kiinnostavimmat dataa hyödyntävät kiertotalouskokeilut

Kiertotalous-Suomi järjestää yhdessä Sitran kanssa toisen Data ja kiertotalous – webinaarin. KiSun kiertotalouskahveilla 1.2.2024 keskustellaan kiinnostavimmista dataa hyödyntävistä kiertotalousratkaisuista. Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoa

Digitaaliset ratkaisut kiertotalouden tukena

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmä

Kiertotalous-Suomen tapahtumien aineistot

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy