Siirry sisältöön

Kiertotalouden käsite on saanut yhä enemmän huomiota yritysmaailmassa, kun pyritään kannattavampaan, kestävämpään ja vastuullisempaan toimintaan. Siirtyminen perinteisestä lineaarisesta arvotaloudesta kiertotalouteen vaatii kuitenkin paitsi uutta ajattelutapaa myös käytännön työkaluja tämän muutoksen tueksi. Tässä artikkelissa tutustumme Kiertotalousajattelun työkalupakkiin ja sen rooliin kiertotalouden edistämisessä yrityksissä.

Uudenlaista ajattelua ja käytännön työkaluja kiertotalouden toteuttamiseen

Yrityksissä tarvitaan uudenlaista kiertotalousajattelua ja ketteriä työkaluja suunnitella ja toteuttaa kiertotalouteen siirtymistä. Tällä pyritään kestävämpään ja vastuullisempaan toimintaan.

Yrityksissä tarvitaan uudenlaista kiertotalousajattelua.

Kiertotalous-Suomi toi Suomeen hyödyllisiksi todetut EIT Climate-KIC:n kehittämät kiertotalousajattelun työkalut. Työkalut ovat saaneet alkunsa apulaisprofessori Fenna Blomsman väitöskirjasta. Työkalut suomennettiin ja niitä testattiin Ratkaisuralli-työpajoissa.

”Kiertotalousajattelun työkaluista on paljon hyötyä pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yritysneuvojille ja konsulteille. Työkalujen käytännönläheisyys helpottaa yrityksiä kiertotalouden mukaisen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Työkalujen avulla on mahdollista oppia kiertotalousajattelua ketterällä tavalla”, sanoo johtava asiantuntija Paula Eskola, Motivasta.

Kiertotalousajattelun työkalupakki tarjoaa kattavan lähestymistavan kiertotalouden mukaisen toiminnan kehittämiseen eri näkökulmista. Työkaluja voi käyttää vapaasti ei-kaupallisiin tarkoituksiin, mikäli niitä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, käytöstä tulee maksaa pieni lisenssimaksu Climate-KIC:ille.

”Moni tarvitsee vielä paljon tukea kiertotalouteen siirtymisessä. Nämä työkalut ovat kätevät etenkin silloin, kun ei vielä tiedetä, mitä se kiertotalous oikein on. Näiden avulla voidaan muuttaa ihmisten ajattelua”, sanoo työkalujen käyttöä kouluttanut Innovaatiojohtaja Saara Suurla Nordic Bioproducts Groupista.

Viisi työkalua, kiertotalouskompassi keskiössä

Kiertotalousajattelun työkalupakki koostuu viidestä eri työkalusta, joista keskeisin on Kiertotalouskompassi. Tämä työkalu mahdollistaa resurssivirtojen, energiavirtojen, nykytilan ja tavoitetilan kartoittamisen sekä mahdollisuuksien ikkunoiden tunnistamisen. Kiertotalouskompassi toimii lähtökohtana muiden työkalujen käytölle, ja sen avulla voidaan havainnollistaa kiertotalouden mahdollisuuksia yrityksen toiminnassa.

”Kiertotalousajattelua tukevia työkaluista kompassi on tärkein, ja siitä kannattaa aloittaa. Muut työkalut tuovat lisää ulottuvuuksia kompassiin. Liikkeelle lähdetään aina kompassin “kello kahdestatoista”. Konkreettisiin työkaluihin kirjataan resurssivirrat, energiavirrat, nykytila, tavoitetila ja nähdään, minkälaisia mahdollisuuksien ikkunoita voi avautua. Työkaluja voi hyödyntää itsenäisesti tai työpajoissa. Ne on tarkoitettu kaikille, mutta erityisesti suomalaisille pk-yrityksille”, sanoo Saara Suurla.

Kiertotalousajattelun työkalupakin muut työkalut ovat Viisi rakenteellista hukkaa, Kiertotalouden strategiaskanneri, Liiketoimintamahdollisuudet ja kytkennät sekä Toimintapolku. Näiden työkalujen avulla yritykset voivat tunnistaa ja optimoida materiaali- ja jätevirtojaan sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden kentässä.

Tukea erityisesti pk-yrityksille ja konsulteille

Kiertotalousajattelun työkalut on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta niitä voivat hyödyntää myös yritysneuvojat ja konsultit koulutuksissa ja yritysten tukemisessa kiertotalouden mukaisen toiminnan käyttöönotossa. Työkalupakki mahdollistaa kiertotalouden laaja-alaisen oppimisen ja käytännön soveltamisen.

Työkalut auttavat ymmärtämään ja optimoimaan paremmin yrityksen ja arvoketjun materiaali- ja jätevirtoja sekä tunnistamaan strategioita kiertotalouteen siirtymisessä. Ne myös auttavat huomaamaan yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.

Kiertotalousajattelun työkalupakkia testattiin

Kiertotalousajattelun työkaluja testattiin Kisun Ratkaisuralli-työpajoissa kevään 2024 aikana. Työpajojen parhaat opit koottiin ja niitä hyödynnettiin työkalujen viimeistelyssä. Prosessissa oli mukana viisi erityyppistä yritystä. Mukana olleet yritykset olivat Ekopine, joka valmistaa mäntyöljypohjaisia pintakäsittely- ja voiteluaineita sekä teollisuuskemikaaleja, Weefiner, joka tekee arvoaineiden talteenottoa jätevesistä, Keko Geopolymeerit, joka tutkii ja valmistaa geopolymeerejä, Woodgrow, jonka tuote on ravinnelisätty biohiili, sekä Kierrätyskeskus, joka toimii käytettyjen tavaroiden jälleenmyyjänä.

Yhteenveto

Kiertotalousajattelun työkalupakki tarjoaa yrityksille konkreettisen lähestymistavan siirtymiseen kiertotalouteen. Näiden työkalujen avulla yritykset voivat tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, optimoida toimintaansa ja edistää kestävämpää tulevaisuutta.

Tutustu työkalupakkiin ja suuntaa kohti kiertotalouden toteuttamista omassa organisaatiossasi.

Lisätietoa

Kiertotalousajattelun työkalupakki

Kiertotalousajattelun työkalupakki yrityksille – ratkaisuralli

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva Oy