Siirry sisältöön

Kiertotalouden toteuttamiseen tarvitaan osaamista laajalla skaalalla. Siirryttäessä lineaaritaloudesta kohti kiertotaloutta osaamistasoa on nostettava niin tavallisten kansalaisten, yritysten kuin julkisten toimijoiden ja kolmannen sektorin keskuudessa. Tältä sivulta löydät katsauksen kiertotalouteen liittyvää koulutusta tarjoaviin tahoihin ja niiden toimintamalleihin.

Perustason koulutuksella pohja osaamiselle

Opetushallitus on koonnut verkkosivuilleen linkkejä materiaaleihin ja kursseihin, joita voidaan soveltaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä vapaaseen sivistystyöhön saakka. [1] Materiaaleja voidaan käyttää soveltuvilta osin myös oman henkilökunnan osaamisen kehittämiseen sekä oppilaitosten johtamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Perustasolta lähtevä kiertotalousopetus tukee ajattelumallien kehittymistä ja luo pohjan osaamiselle, mutta tämä osaamisen taso ei vielä ole riittävä kiertotalouden toteuttamiselle. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut nostavat osaamisen seuraavalle tasolle. Korkeakoulut voivat tarjota Jyväskylän yliopiston tapaan kiertotalouteen liittyvää täsmäkoulutusta yksittäisten kurssien avulla ”Miten siirtyä kiertotalouteen?” tai suurempina tutkintoon johtavina koulutuskokonaisuuksina. [2]

Kiertotalouden kohdennetut koulutukset

Oppilaitosten tarjoaman usein yleisluontoisemman koulutuksen lisäksi tarvetta on myös tarkemmin kohdennetulle koulutukselle. Kiertotalous-Suomi-osaamisverkosto voi toimia tiedonvälittäjänä myös näiden koulutusten suhteen. Esimerkiksi Sitra on ollut rahoittamassa kiertotalouden koulutushankkeita. [3]

Haussa etsittiin koulutushankkeita, joissa tunnistetaan kiertotalouden mukanaan tuomia osaamistarpeita ja kehitetään kiertotalousyhteiskunnassa tarvittavaa osaamista.

Ammatillinen osaaminen rakentuu substanssiosaamiselle

Kiertotalouden edistäminen vaatii vahvaa substanssiosaamista. Perinteisen mallin mukaan työtehtävissä vaadittavat tiedot ja taidot jaetaan ammattiryhmittäin. Insinööri tarvitsee erilaista osaamista kuin opettaja, vaikka molemmat voivat edistää kiertotalouden toteutumista.

Alojen sisällä substanssiosaamista voidaan kuvata esimerkiksi kolmeportaisen mallin avulla:

  1. Ydinosaamisella tarkoitetaan kyseisen toimen suoraan suorittamiseen liittyviä taitoja.
  2. Systeemisellä osaamisella tarkoitetaan kykyä nähdä eri osien vaikutuksia kokonaisuuksiin.
  3. Työtä tukevalla osaamisella tarkoitetaan kyseisen toimen suorittamisessa avustavia taitoja.

Tarpeita substanssiosaamiselle tarkastelee muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoima itsenäinen viranomainen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA. [4]

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA:n rahoitushakujen yhtenä painopistealueena vuonna 2022 ovat vihreä siirtymä sekä bio- ja kiertotalouteen liittyvä osaaminen.

Tiedonlähteet yhdistämällä nopeammin askelin kiertotalouteen

Peruskoulutus yhdessä täydentävän kohdennetun koulutuksen kanssa tarjoaa hyvän lähtökohdan kiertotalousosaamiselle. Kiertotalous-Suomi-osaamisverkoston yhtenä päätavoitteena on tuoda yhteen eri toimijat. Koulutuksen näkökulmasta tällä tavoitellaan myös poikkitieteellisyyden lisäämistä. Usein ratkaistavat kiertotalousongelmat sivuavat kahta tai useampaa toimialaa, jolloin ammatillinen osaaminen ainoastaan omalta toimialalta ei välttämättä tuota parasta mahdollista ratkaisua.

Tutkimusten mukaan [5] metataitojen merkitys työelämässä tulee edelleen kasvamaan. Esimerkiksi suomalaisten insinöörijärjestöjen yhteisessä selvityksessä nostetaan esille poikkitieteellisyyden merkitys yhdessä elinikäisen oppimisen taitojen kanssa kuvattaessa tulevaisuuden työelämää.

Osaamistason lisäksi meidän tulee nostaa osaajien määrää

Kiertotalous-Suomen tavoitteena on tuoda yhteen kiertotalouden osaajia ja luoda alasta myös houkuttelevampi uusille osaajille. Vahvana tavoitteena on nostaa kiertotalouden profiilia myös mielikuvien tasolla. Tähän pyritään aktiivisella viestinnällä ja kiertotaloustoimijat yhdistävällä tekemisellä.

Lisätietoja verkkosivuillamme muun muassa koulutusorganisaatioista ja toimintamalleista löydät Tieto ja taito -osioistamme. Voit lisäksi ilmoittaa koulutusmahdollisuuksista palautelomakkeemme kautta.

Kiertotalous-Suomen palvelut

Kiertotalous-Suomi tarjoaa eri toimijoiden käyttöön useita eri palveluita, joiden tehtävänä jakaa tietoa ja tuoda esille kiertotalouden osaamista sekä parhaita toimintamalleja. Palvelulistaukseen pääset tutustumaan osiossa ” Kiertotalous-Suomen palvelut” Lisäksi verkkosivuillamme kerromme koulutusorganisaatioista ja toimintamalleista, tämän löydät Tieto ja taito -osioistamme ”Kiertotalouskoulutus”.

Lähteet

  1. Opetushallitus: Ilmasto- ja ympäristökasvatus sekä kiertotalous
  2. Jyväskylän yliopisto: Miten siirtyä kiertotalouteen?
  3. Sitra: Sitra rahoittaa neljää kiertotalouden koulutuspilottia, tavoitteena uutta osaamista ja kilpailukykyä
  4. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
  5. Engineers Finland: The Effects of the Green Transition to the Employment and Educational Requirements of Engineers in Finland

Kiertotalouskatsauksen kirjoittaja

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy